විකිපීඩියා:Copy-paste

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

විසිතුරු මත්ස්‍ය ව්‍යවසායකයින්ගේ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය සඳහා ආධාර ලබාදීම -2013

01.ඉල්ලුම්කරුගේ සම්පූර්ණ නම :-.............................................................................................................

02.මුලකුරු සමඟ නම :-.............................................................................................................

03.ස්ථීර ලිපිනය :-.............................................................................................................

04.උපන් දිනය හා වයස :-.............................................................................................................

05.දුරකථන අංකය :-.............................................................................................................

06.ග්‍රාමනිලධාරි වසම :-.............................................................................................................

07.ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය :-.............................................................................................................

08.කර්මාන්තයේ පළපුරුද්ද(වසර) :-.............................................................................................................

09.දැනට ව්‍යාපෘතියේ තත්වය කෙටියෙන් :-............................................................................................................. ...............................................................................................................

10.දැනට සපයාගෙන ඇති සම්පත්(ටැංකි,උපකරණ ආදිය සඳහන් කරන්න) :-...................................................... .......................................................................................................................................................................

11.ඔබ ඉල්ලුම් කරන ද්‍රව්‍ය හෝ අවශ්‍ය සංවර්ධන කටයුතු ප්‍රමුඛතාවය අනුව අනුපිළිවලින් සඳහන් කරන්න 1. ........................................................................................................................................................ 2. ........................................................................................................................................................ 3. ........................................................................................................................................................

ඉහත සඳහන් කර ඇති තොරතුරු සත්‍ය හා නිවැරදි බව සහතික කරන අතර මෙම ආධාර මුදල ලබා දුන් පසු මා විසින් සංවර්ධනය කිරීමට යෝජනා කර ඇති වැඩ කොටස් නිවැරදිව අවසන් කරන බව සහතික වෙමි.

..................................... ....................................... දිනය අයදුම්කරුගේ අත්සන


ජල ජීවි වගා සංවර්ධන අධිකාරියේ සහතිකය

...............................................................ග්‍රාම නිලධාරි වසමේ මෙම ව්‍යාපෘතිය පිහිටා ඇති බවත් මෙම ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධයෙන් ඉහත සපයා ඇති තොරතුරු සත්‍ය බවත් ඉල්ලුම් කරනු ලබන ද්‍රව්‍ය හා උපකරණ ලබා දීම යෝග්‍ය බවත් මෙයින් සහතික කරමි.

දිනය. ....................................... අත්සන.............................................. නිල මුද්‍රාව


කාර්යාලයේ ප්‍රයොජනය සඳහා


ඉහත අයදුම්කරුට ආධාර මුදල ලබා දීම සුදුසු බව නිර්දේශ කරමි.


............................... ............................................... දිනය සුරාජ් සිරිසේන, පළාත් ධීවර අධ්‍යක්ෂ, වයඹ පළාත් කෘෂිකර්ම,ධීවර, සත්ත්ව නිෂ්පාදන හා සංවර්ධන සුළුවාරිමාර්ග සහ ගොවිජන සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයඅනුමත කරමි

............................... ............................................... දිනය එම්.ඒ.බී.වී.බණ්ඩාරනායක ලේකම්, වයඹ පළාත් කෘෂිකර්ම,ධීවර, සත්ත්ව නිෂ්පාදන හා සංවර්ධන සුළුවාරිමාර්ග සහ ගොවිජන සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=විකිපීඩියා:Copy-paste&oldid=283098" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි