විකිපීඩියා:Articles for deletion/ලක්පීඩියා

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ලක්පීඩියා[සංස්කරණය]

ලක්පීඩියා (සංස්කරණය|talk|ඉතිහාසය|සබැඳි|මුරකිරීම|ලඝු-සටහන්) – (View log)
(Find sources: "ලක්පීඩියා"news · books · scholar · free images)

Moving from speedy deletion tagging to normal deletion. Lee (talk) 14:48, 28 දෙසැම්බර් 2012 (යූටීසී)