විකිපීඩියා:පිළිගැනීමේ කමිටුව

විකිපීඩියා වෙතින්


පිළිගැනීමේ කමිටුව විසින් අලුත් සාමාජිකයන් සාදරයෙන් පිළිගැනීම සහ විකිපීඩියාව හා එකතුවීමට අවශ්‍ය උදව් සහ උපදෙස් සලසාදෙයි.ඔබට අප හා අත්වැල් බැදගැනීමට කිසිදු සුදුසුකමක් අවශ්‍ය නොවේ,අවශ්‍ය වන්නේ ඔබ සතු උසස් ආකල්ප සහ අලුත් සාමාජිකයන්ට කෙරෙහි දක්වන හදයංගම් සහයෝගයයි.

ඔබත් එක්වන්න[සංස්කරණය]

ඔබට උදව් කළ හැක්කේ කෙසේද[සංස්කරණය]

නවකයින්ට සුබ පතන්න.[සංස්කරණය]

අපගේ ප්‍රධාන අරමුණ වන්නේ නවකයින් පිළිගැනීමයි.ඒ සඳහා අප විසින් නව පරිශීලකයාගේ සාකච්ඡා පිටුවට සුබ පැතුම් පණිවුඩයක් යවනු ලැබේ(පණිවිඩය යැවීම සඳහා නව පරිශීලකයා සතුව සාකච්ඡා පිටුවක් නොමැති නම් ඔවුන් වෙනුවෙන් එය නිර්මාණය කරන්න).ඔබගේ රුචිකත්වය පරිදි සුබ පැතුම් පණිවිඩයක් තෝරාගත හැකි නමුත් දැනට පොදු එකඟතාවය පරිදි තෝරා ගෙන ඇති සැකිල්ල භාවිතය වඩාත් උචිත වේ(නමුත් මත විමසීමකින් අනතුරුව මෙය වෙනස් කරගත හැකිය).සැකිලි භාවිතය නිසා ඔබගේ වටිනා කාලයද ඉතිරි වේ.

සුබ පැතීමේ සැකිලි[සංස්කරණය]

You can go to Wikipedia:Welcoming committee/Welcome templates for a full list of welcome templates, or to Wikipedia:Welcoming committee/Welcome templates/Table for a visual gallery of welcome messages.

There is no standard template, but the two most commonly used are {{subst:ආයුබෝවන්}} and {{subst:W-graphical}}. To use them, type one of these on a new user's talk page:

==Welcome!==
{{subst:Welcome}}

or

==Welcome!==
{{subst:W-graphical}}

This will make a section titled "Welcome!" and place the welcome message under it. Be sure to place greetings on each user's talk page, not their user page. This will ensure they will receive the "You have new messages" automatic alert. Also please remember that all welcome templates must be substituted, not transcluded.

ට්වින්ක්ල් මගින් සුබ පතන්න[සංස්කරණය]

Twinkle also has a welcoming option.
To use Twinkle, go to the preferences and then the gadgets area. Then, look down for "Twinkle", and click the checkbox next to it. Save the settings, and you have a TW item.
To welcome with Twinkle, click the TW, then click 'wel' and click the template you want to use.

Welcoming etiquette[සංස්කරණය]

Your edit summary should simply say "Welcome!", with the edit not marked as minor.

Is the user a vandal?

Before you welcome users, it is recommended that you check their recent contributions. Some new users use their accounts solely to vandalize or break the rules in other ways. If the user has vandalized a page, you should add a warning template, such as {{subst:uw-vandal1}}, to their talk page. Please do not thank vandals for their contributions.

Unintentional mistakes

If you notice unintentional mistakes in the new user's contributions, you may wish to bring it to their attention in your welcome message.

Personalize your message[සංස්කරණය]

The best way to show someone that they are really welcome is by being open to their needs. Look at their contributions, and personalize your message accordingly. Examples:

  • If the new user created a new page, but had trouble with that, point them to the new Article Wizard.
  • If the new user seems to be interested in a particular topic, point them to the appropriate WikiProject. (To find a good fit, go to Wikipedia:WikiProject, and select the subject area from the directory. It's often a good idea to just use a more general WikiProject, such as Wikipedia:India. Before you recommend a more specific WikiProject, such as Wikipedia:WikiProject Gujarat, check out their talk page to see how active they are—Wikipedia talk:WikiProject Gujarat, e.g., has as of Sept 2009 not had a message by a project member for almost two years. Directing a new user to a stale project will only end up frustrating them.)

Follow up[සංස්කරණය]

If the new user responds to the welcome message on your talk page, follow up with more help. You may wish to suggest adoption.

Most welcome templates instruct users to place a {{helpme}} request on their talk page if they need assistance, so it may be beneficial to check Category:Wikipedians looking for help frequently.

Help improve newcomer resources[සංස්කරණය]

In addition to greeting new users, we also design and help maintain pages specifically to assist newcomers in various ways. The pages we help operate and/or maintain are:

Discuss plans[සංස්කරණය]

As an active team, we discuss and implement new projects from time to time. We also discuss new users in general and try to keep in touch with the experience a typical new user is likely to be subjected to upon discovering and participating in Wikipedia. Sometimes the treatment they receive from veterans can be confusing or even traumatic, so we try to come up with ways to prevent this sort of thing. To participate, please see the talk page. විකිපීඩියා:Welcoming committee/Finding newbies

Add yourself to our member list[සංස්කරණය]

To become a member of the welcoming committee, please see Wikipedia:Welcoming committee/members.