වික්‍රමබාහු විද්‍යාලය

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

[1]වික්‍රමබාහු මධ්‍ය විද්‍යාලය 1. කළමනාකරණ මණ්ඩලය.

ඊ.ජී.පී.පාලිත කරුණාරත්න මයා (විදුහල්පති )අනුශාසක පූජ්යධ උඩගම ඥාණිස්සර හිමි. (නියෝජ්ය විදුහල්පති) ඊ.ඒ.ඒ.ඒකනායක මිය (නියෝජ්යෝ විදුහල්පති) පි.එල්.එන්.ඩබ්: හෙන්නායක (නියෝජ්යි විදුහල්පති) එස්.යූ.කේ.වලලියදේ මයා ජී.එම්.ඒ.කේ.ගුණරත්න මිය ජේ.අබයසිංහ මයා එච්.තිලකරත්න මයා පී.එච්.ඒ.යූ.හෙට්ටිආරචි මයා බී.එස්.ද සිල්වා මිය එම්.ඩබ්:ලාල් බණ්ඩාර මයා එස්.ආර්.ඩබ්:ධර්මප්රේ ම මිය


2. විනය මණ්ඩලය.

ඊ.ජී.පී.පාලිත කරුණාරත්න මයා (විදුහල්පති ) අනුශාසක පූජ්යය උඩගම ඥාණිස්සර හිමි. (නියෝජ්යු විදුහල්පති) ඊ.ඒ.ඒ.ඒකනායක මිය (නියෝජ්යෝ විදුහල්පති) පි.එල්.එන්.ඩබ්: හෙන්නායක (නියෝජ්යල විදුහල්පති) කපිතාන් ආර්.එම්.එස්.බී.රත්නායක මයා එස්.ජේ.එම්.හේමලතා මිය වයි.ආර්.එච්.ආර්.සමරසිංහ මිය බී.කේ.සී.හේරත් මිය. එම්.ඩබ්:ලාල් බණ්ඩාර මයා

3. අධික්ෂණය කමිටුව. ඊ.ජී.පී.පාලිත කරුණාරත්න මයා (විදුහල්පති ) අනුශාසක ජූජ්‍ය උඩගම ඥාණිස්සර හිමි. (නියෝජ්‍ය විදුහල්පති) ඊ.ඒ.ඒ.ඒකනායක මිය (නියෝජ්ය විදුහල්පති) පි.එල්.එන්.ඩබ්: හෙන්නායක (නියෝජ්‍ය විදුහල්පති)


3. ප්‍රසම්පාදක කමිටුව.

 ඊ.ජී.පී.පාලිත කරුණාරත්න මයා (විදුහල්පති ) අනුශාසක

එස්.යූ.කේ.වලලියදේ මයා එම්.ඩබ්:ලාල් බණ්ඩාර මයා පී.එච්.ඒ.වී.හෙට්ටිආරච්චි මයා ජී.පී.එස්.පතිරණ මයා.

5. වැටුප් හා මුදල් කමිටුව. ඊ.ජී.පී.පාලිත කරුණාරත්න මයා (විදුහල්පති ) අනුශාසක පූජ්යල උඩගම ඥාණිස්සර හිමි. ජී.පී.එස්.පතිරණ මයා. ටී.පී.වී.චන්ද්රියකා මිය.

6. නේවාසිකාගාර කමිටුව. පූජ්යල උඩගම ඥාණිස්සර හිමි. කේ.ඩබ්:එස්.චන්ද්රිමන් මයා කපිතාන් ආර්.එම්.එස්.බී.රත්නායක මයා කේ.සුරේෂ්දරන් මයා ජී.පී.එස්.පතිරණ මයා

7. ශිෂ්‍ය නායක මණ්ඩලය භාර ගුරු භවතුන් එස්.යූ.කේ.වලලියදේ මයා කපිතාන් ආර්.එම්.එස්.බී.රත්නායක මයා පී.එච්.ඒ.යූ.හෙට්ටිආරචි මයා ආර්.ජී.එස්.ආර්.ජිනදාස මිය එස්.ජේ.එම්.හේමලතා මිය කේ.එස්.එල්.රත්නායක මයා ඒ.එස්.දීගලගේ මයා.

8. අධ්‍යන/අනධ්‍යන සුබ සාධන කටයුතු. පී.එච්.ඒ.යූ.හෙට්ටිආරචි මයා. ප්රතසන්න ගුණතිලක මයා.


9. ශිෂ්‍ය සුබ සාධන කටයුතු. ඒ.ආර්.සී.රණතුංග මිය ඒ.ජී.පී.බී.ගුණතිලක මයා. එම්.අයි.ආර්.එම්.කුරේ මයා. යූ.ඩබ්:ජී.ඒ.කේ.පී.කේ.උඩදෙනිය මිය. බී.කේ.සි.හේරත් මිය. ඩබ්:එම්.අයි.පී.කේ.විජේසුන්දර මිය.


10. ශීෂ්‍ය මාර්ගෝපදේශණය. ඊ.ජී.පාලිත කරුණාරත්න මයා ( විදුහල්පති) අනුශාසක පූජ්යස උඩගම ඥාණිස්සර හිමි. එච්.තිලකරත්න මයා. ඩී.එම්.වී.දහම්පත් මිය. එස්.ටී.ජීප්‍රේමලතා මිය. එන්.සූරියආරච්චි මිය. තිලකරත්න පීරිස් මයා.


11. ක්‍රීඩා මණ්ඩලය. කපිතාන් ආර්.එම්.එස්.බී.රත්නායක මයා එස්.ඒ.එම් සූරියආරච්චි කේ.ඩබ්:එස්.චන්ද්ර්මන් මයා එස්.යූ.කේ.වලලියදේ මයා එස්.ඒ.සුමිත් සමරවීර මයා එච්.එම්.එස්. කුමාරි හේරත් මෙනවිය. පී.කේ.බෝපිටිය මිය එම්.ඩබ්:ලාල් බණ්ඩාර මයා

12. උත්සව සංවිධාන කමිටුව. පූජ්යන උඩගම ඥාණිස්සර හිමි. පූජ්යන එම්.පුණ්ණජී හිමි. පූජ්යන ජී.පඤ්ඤානන්ද හිමි. ඩබ්:එම්.ලාල් බණ්ඩාර මයා.


13. කාල සටහන් සම්පාදක මණ්ඩලය. ඊ.ඒ.ඒ.ඒකනායක මිය (නියෝජ්ය් විදුහල්පති) පි.එල්.එන්.ඩබ්: හෙන්නායක මිය (නියෝජ්යශ විදුහල්පති) පී.එච්.ඒ.වී.හෙට්ටිආරච්චි මයා ඒ.ජී.පී.වී.ගුණතිලක මයා. ඩබ්ලිව්.ලාල් බණ්ඩාර මයා. පි.බී.කේ.ඇලකුඹුර මිය. ජේ.අබේසිංහ මයා. එම්.එල්.ප්රේ.මරත්න මයා.


14. පුස්තකාල මණ්ඩලය. පූජ්යව උඩගම ඥාණිස්සර හිමි. කේ.ඩබ්:එස්.චන්ද්රනමන් මයා එම්.ඒ.සී.කුමාරි මිය. ජේ.අබේසිංහ මයා. ආර්ජී.එස්.ආර්.ජිනදාස මිය ජී.එම්.ඒ.කේ.ගුණරත්න මිය. එච්.එච්.තිලකරත්න මයා

15. විභාග කම්ටුව (පොදු). පූජ්යව උඩගම ඥාණිස්සර හිමි. පි.බී.කේ.ඇලකුඹුර මිය.

16. විභාග කමිටුව (පාසල්). ඊ.ඩී.ඩී.එස්.එදිරිසිංහ මයා. ඊ.ඒ.ඒ.ඒකනායක මිය. ඩි.කේ.ආර්.යූ.දෙවැනිගුරු මිය. එම්.අයි.ආර්.එම්.කුරේ මයා. එල්.එච්.ජී.ගුරුගේ මෙනවිය. එන්.ඩී.ධර්මරත්න මෙනවිය. මංජුලා සමරප්පුලි මිය.

අයෝමී උඩදෙණිය මිය.
රමණි ධර්මප්රි ය මිය


17. විභාග ප්රීතිපල ටී.පී.වී.පී.චන්ද්රිුකා මිය. එන් තුෂාරි ඉදුනිල් ද සිල්වා මිය. ටි.එම්.ආර්.තේනනකෝන් මිය.

18. ශිෂ්ය්භට කණ්ඩායම. මේජර් පී.එම්.විජේරත්න බණ්ඩා මයා. කපිතාන් ආර්.එම්එස්.බි.රත්නායක මයා


19. බාලදක්ෂ කණ්ඩායම. ඒ.එස්.දෙහිගලගේ මයා එස්.පි.යූ කරුණාතිලක මයා.

20. තූර්යවාදක පෙරදිග. එස්.යූ.කේ.වලලියද්දේ මයා බී.එම්.බී.දහම්පත් මිය. ඩබ්:එම්.අයි.පි.කේ.විජේසුන්දර මිය. බී.වි.ජේ.එස්.ප්රි.යරාජනි මිය තිලකරත්න පීරිස් මයා. කේ.එන්.එම්.කේ.කෝණාර මයා


21. තූර්යවාදක ඛණ්ඩ භාර ගුරු භවතුන් (පිරිමි) එස්.යූ.කේ.වලලියද්දේ මයා ඊ.ඩී.ඩී.එදිරිසිංහ මයා (කාන්තා) බී.එම්.බී.දහම්පත් මිය. ඩබ්:එම්.අයි.පි.කේ.විජේසුන්දර මිය. බී.වි.ජේ.එස්.ප්රි.යරාජනි මිය


22. වානිජ සංගමය. ජේ.අබේසිංහ මයා. ආර්.ඒ.සී.රණතුංග මිය. එම්.එල්.ප්රේ.මරත්න. එස්.ජේ.එන්.හේමලතා මිය. ඒ.එම්.එස් අතාවුද මයා. කේ.ඩබ්: ධම්මිකා මිය ජී.ඩී.ප්රේධමරත්න මයා.


23. ආර්ථික විද්යා් සංගමය. එස්.ටී.ජී.ප්රේතමලතා මිය. ප්රේ මරත්න මයා. එස්.ජේ.එම්.හේමලතා මිය. ඒ.එම්.එස් අතාවුද මයා.


24. කලා මණ්ඩල. පූජ්යා මාවතුරේ පුණ්ණ්ජී හිමි. පද්මිණි වික්ර මසිංහ මිය. විජේරත්න බණ්ඩා මයා. ටි.එම්.ආර්.තෙන්නකොන් මිය. ජී.එම්.ඒ.කේ.ගුණරත්න මිය. යූ.ඩබ්:ජී.ඒ.ජී.උඩදෙණිය මිය. ඒ.ජී.පි.බි.ගුණතිලක මයා. වයි.ආර්.එස්.ජී. සමරසිංහ. එස්.පි.ඒ.ඩී.සෙනවිරත්න.25. සිංහල සාහිත්යස සංගමය.(ජේෂ්ඨ) පූජ්යත මාවතුරේ පුණ්ණ්ජී හිමි. ආර්.ජී.එස්.ආර්.ජිනදාස මිය. යූ.ඩබ්:ජී.ඒ.ජී.උඩදෙණිය මිය.

26. සිංහල සාහිත්යී සංගමය.(කනිණිෂ්ඨ) එස්.ටී.ජී.පේමලතා මිය ටි.ජි.කේ.පද්මලතා මිය බි.බි.කේ.ඇකුඹුර මිය.

27. නාට්ය සංගමය. ඩබ්:අයි.පි.කේ.විජේසුන්දර මිය කේ.එම්.එන්.කේ.කොණාර මිය. ඩි.පි.ජී.ඩී.ජයමිනි ආරියවංශ මෙනවිය. එච්.එල්.චන්ද්රයපාල මිය.

28. ඉංග්රීසසි සාහිත්යල සංගමය. ඒ.එස්.දෙහිගලගේ මයා කේ.ඩබ්:එස්.චන්ද්රිමන් මයා. එස්.ඩබ්:කේ:වලලියද්දේ මයා. එස්.එම්.අයි.කේ.සමරකොන් මිය. ඩි.එම්.එන්.දිසානායක මයා. ඊ.ඩී.ඩී.එස්.එදිරිසිංහ මයා එන්.ඩබ්:නිශ්ශංක මයා ඩි.ඩි.වේරගමගේ මිය. ආර්.ඒ.ඒ.එස්.වීරසූරිය මිය.

29. විද්යාස සංගමය.( ජේෂ්ඨ) එච්.තිලකරත්න මයා. එච්.ආර්.ඩී.එල්.එන්.කුමාරසේන මයා. කේ.එස්.එල්.රන්තිලක මයා. බී.සී.කේ.හේරත් මිය. එම්.සී.කේ.මොහොට්ටාල මිය. එස්.එම්.කේ.එස්.මනෝහාරි මිය. ඒ.ඒ.කේ.සමන්කුමාරි මිය. ජේ.ටී.පි.ජේ.ගුණවර්ධන මිය.30. විද්යා් සංගමය.( කණිෂ්ඨ)

එම්.පි.අයි.මැදකුඹුර. ජී.ජී.ඩබ්:එම්.චමරි මිය. ජී.වීරසූරිය මයා. එන්.ඒ.එන්.එල්.මදනායක මිය. එන්.ඩී.ධර්මරත්න.

31. තොරතුරු තාක්ෂණ කමිටුව. කේ.ඩබ්:එස්.චන්ද්රුමන් මයා. ජී.වීරසූරිය මයා ඒ ඩී.හෙට්ටි ආරච්චි මයා.


32. කලා මණ්ඩලය. පී.එම්.විජේරත්න බණ්ඩා මයා. පද්මිණි වික්රමමසිංහ මිය. පූජ්යණ පුණ්ණජී හිමි. ටි.එම්.ආර්.තෙන්නකෝන් මිය. ජී.එම්.ඒ.කේ.ගුණරත්න මිය. එස්.පී.ඒ.ඩී.සෙවිරත්න මිය. වයි.ආර්.එච්.ජී.සමරසිංහ මිය. යූ.ඩබ්:ජී.ඒ.ජී.ජී.උඩදෙණිය මිය. ඒ.ජී.පී.බී.ගුණතිලක මයා.


33. බෞද්ධ සංගමය. පූජ්‍ය උඩගම ඥාණිස්සර හිමි. පූජ්යණ මාවතුරේ පුණ්ණජී හිමි පූජ්යණ පඤ්ඥානන්ද හිමි. එච්.තිලකරත්න පීරිස් මයා. ආර්.ර්.සී.රණතුංග මයා. ඊ.ඒ.ඒ.ඒකනායක මිය. පි.එල්.එන්.ඩබ්: හෙන්නායක මිය. ඒ.ජී.පී.බී.ගුණතිලක මයා.


34. මාධ්යත ඒකකය. ඩබ්ලිව්. එන්. නිශ්ශංක මිය. මාළින්ද කුරේ මයා. ජයමිණි ආරියවංශ මිය. අනුරාධා මිය.

35. ශිෂ්යය පාර්ලිම්න්තුව. එම්.එන්.එල්.ප්රේ මරත්න මයා. පි.එච්.ඒ.යූ.හෙට්ටිආරච්චි මයා. වයි.ආර්.එස්.ජී.සමරසිංහ මිය.

36. භූගෝල විද්යාඑ සංගමය. පි.එම්.ආර්.තේන්නකෝන් මිය. එස්.ආර්.ඩබ්:ධර්මප්රේ්ම මිය. ඩි.කේ.ආර්.යූ.දෙවෙනිගුරු මහත්මිය. විජයරත්න බණ්ඩා මයා. 37. ඉතිහාස සංගමය. ඩි.කේ.ආර්.යූ.දෙවෙනිගුරු මහත්මිය. එස්.ආර්.ඩබ්:ධර්මප්රේ.ම මිය. ජේ.එම්.ටිකිරිකුමාරි මිය. ජී.කේ.ජේ.පි.වික්රමමසිංහ මිය
38. පරිසර සංගමය. ජේ.අබේසිංහ මයා ආර්.එම්.ඩබ්:එම්.රත්නායක මිය. බි.එස් ද සිල්වා මියා එම්.ඩබ්:ලාල් බණ්ඩාර මයා එම්.සී.කේ.මෙහොට්ටාල මිය එන්.ආර්.ඩී.එල්.එන්.කුමාරසේන මයා ටී.එම්.ආර්.තෙන්නකොන් මිය.

39. ජාතික උත්සව සංවිධාන කමිටුව පූජ්යත උඩගම ඥාණිස්සර හිමි. පූජ්යත පඤ්ඥානන්ද හිමි. එම්.ඩබ්:ලාල් බණ්ඩාර මයා.

.

  1. වික්‍රමබාහු මධ්‍ය විද්‍යාලය