වික්ටෝරියා රැජිණ (වක්‍රෝත්තිහරණය)

විකිපීඩියා වෙතින්
(වික්ටෝරියා අධිරාජිනිය වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

වික්ටෝරියා රැජිණ යන්නෙන්

අදහස් විය හැකිය.