Jump to content

වැයපත

විකිපීඩියා වෙතින්
දෙ වන ලෝ මහ යුදෙන් පසු වැ ජර්මනියේ සොල්දාදුවනට නිකුත් කැරුණු මේ බිරිතානි හමුදා බලකා වැයපත, අවන්හල්හි දී හෝ වෙනත් නිශ්චිත ගනුදෙනු වලදී හෝ පමණක් යොදාගත හැකි වියැ.

වැයපතක් හෙවත් වවුචරයක් යනු යම් මුදල් වටිනාකමක් ඇති හා විශේෂිත හේතූන් මත හෝ නිශ්චිත බඬු සඳහා පමණක් හෝ වියදම් කළ හැකි වන හුවමාරු කළ හැකි[1] ගනුදෙනු පන්නයේ බැඳුම්කරයකි. නිවාස, සංචාර හා අහර වැයපත් නිදසුන් වේ. වැය පත යන පදය ලදුපතක් (රිසිට්පතක්) සඳහා පර්යාය පදයක් ද වන අතර එය බොහෝ විටැ යෙදෙනුයේ සේවාවක් සිදු කැරැ ඇති බවට හෝ වියදමක් කැරැ ඇති බවට හෝ දිපැවසුමට[2] දෙස්[3] පිණිසැ ගැනෙනා ලදුපත් හඟවනුවයි. වැයපත යනු නියෝජිතායතනයේ ගෙවීම් සහතිකයක් සහිත සේවාවන් භාවිතා කිරීම සඳහා වන දසුන්සැරි නුයැවියකි[4].

මේ පදය මෙයට තරමක් වෙනස් වන පාසල් වැයපත් සඳහා ද බහුල වැ යෙදේ.

ගිණුම් වැයපත[සංස්කරණය]

වැයපතක් යනු විකුණන්නකු හෝ සේවා සපයුවකු හෝ වැනි බැහැරි ආයතනයකට ගෙවීමක් කැරුමට අබතුරු අභිප්‍රායක් නියෝජනය කරනා ගිණුම් ලේඛනයකි. සැමැනියෙන් වැයපතක් සාදනුයේ විකුණන්නාගෙන් ඉන්වොයිසියක් ලැබීමෙන් පසු වැ, එය සාර්ථක වැ මිලදී ගැනීමේ ඇණැවුමකට ගැලැපීමෙන් පසු වැ යි. වැයපතෙකැ ගෙවන්නා පිළිබැඳි සවිසිතුරු තොරතුරු, ගෙවීමේ මුදල් පමණ, ගනුදෙනුව පිළිබැඳි විතරක් හා තවත් දෑ හා අඩංගු වේ. ගෙවියැ-යුතු-ගිණුම් සැටි තුළැ, නොගෙවූ වැයපත්වලට අනුරූප ගෙවීම් දනවනුව "ගෙවීම් දිවැවුම" (payment run) නම් පෙරසක්[5] ක්‍රියාත්මක වේ. මෙ මැ ගෙවීම් පසු වැ, ගෙවියැ-යුතු-ගිණුම් සුවික්සුගේ[6] හෝ සමාගම් පාලකගේ හෝ අභිමතය පරිදි නිදහස් කිරීමට හෝ රඳවා ගැනීමට හෝ හැකි.

මේ පදය ලැබියැ-යුතු-ගිණුම් සැබැඳියෙනුදු යෙදියැ හැකි. එහි දී එය ගිණුමකට අදිසිටුවමක් [7] කැරුමේ වුවමනාව නියෝජනය කරන ලියැවිල්ලක් වන අතර, එ මැ ලෙජරය තුළැ ගිණුම් අදිසිටුවන්නට වුවමනා විටයන්හි දී මහ ලෙජරය සඳහා ද ගත හැකි; එ වැනි විටකැ එය ජර්නල වැය පතක් සේ හැඳින්වේ.

ගණුදෙණුවේ අංක ගණිතමය නිවරදතාව තහවුරමින් ගිණුම් පොත්හි ඇතුළත් කැරැ ඇති සටහන් වලට සහාය දක්වන ඕනෑම ලේඛනමය දෙසක් වවුචරයක් ලෙස දු හැඳින්වියැ හැකි. අයපත (බිල්පත), ඉන්වොයිසිය, ලදුපත, පඩි? හා වැටුප් පතිත්ත[8], memorandum of association, ගෙවුම් පතිත්තේ උපපත [9], කුඹුපත් පොතේ[10] උපපත හෝ භාරකාර ඔප්පුව? / විශ්වසන ඔප්පුව? (trust deed) හෝ නිදසුන් වේ.

සටහන්[සංස්කරණය]

  1. redeemable - (of a coupon, voucher, etc.) able to be exchanged for goods, a discount, or money.
  2. අදිපැවැස්ම > (පෙර සර ලොපයෙන්) දිපැවැස්ම - declaration
  3. දෙස් - evidence
  4. දසුන්සැරි නුයැවිය - tourist guide
  5. පෙරහර - procession; පෙරස - process (noun); පෙරසයි - process (verb); පෙරසනය - processor
  6. සු + ඉක්සයි (බලයි) > සුවික්සයි - supervise (verb); සුවික්සු - supervisor, සුවික්සුම - supervision (noun), සුවික්සුයුරු - supervisory (adjective)
  7. අදිසිටුවයි > දිසිටුවයි - adjust (verb)
  8. පත + ඉත්ත > පතිත්ත - Slip
  9. උපපත - counterfoil
  10. කුඹුපත් පොත - cheque book

මේකත් බලන්නැ[සංස්කරණය]

යොමු[සංස්කරණය]

බැහැරි ඈඳි[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=වැයපත&oldid=682725" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි