වැඩිහිටි සර්වජන ඡන්ද බලය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

(Universal Adult Suffrage) ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය පවතින රටක ඒරට සිටින වැඩිහිටි, එනම් වයස 18ට වැඩි සියලු දෙනා හට තම ඡන්දය පවසා සිටීමට තිබෙන හිමිකමයි.