වමතින් ඕර්තඩොක්ස් නොවන දඟ පන්දු යැවීම

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
පන්දු යැවීමේ ශෛලීයයන්
වර්ග
වේග පන්දු
දඟ පන්දු
පන්දු යැවීම්
දඟ
වමතින් ඕර්තඩොක්ස් නොවන දඟ පන්දු යැවීමක පථය

මඳ වේග වමතින් චයිනමන් පන්දු යැවීම ලෙසින්ද හැඳින්වෙන වමතින් ඕර්තඩොක්ස් නොවන දඟ පන්දු යැවීම යනු, ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවෙහිදී, වමතෙහි මැණික්කටුව භාවිතයෙන් පිට දඟ පන්දු යැවීමෙහි ආකාරයකි.