ලූක් තුමන්ගේ ශුද්ධවූ සුවිශේෂය

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ලූක්ගේ සුවිශේෂය

ලූක් තුමන්ගේ ශුද්ධවූ සුවිශේෂය එසේත් නැත්නම් ශුද්ධවූ ලූක් තුමන්ගේ සුභාරංචිය එසේත් නැත්නම් ශුද්ධවර ලූක් තුමන්ගේ සුබ අස්න යනු නව ගිවිසුමේ එන දීර්තඝම පොත වේ.