ලන්ඩන් විශ්ව විද්‍යාලය

විකිපීඩියා වෙතින්

ලන්ඩන් විශ්ව විද්‍යාලය (University of London)

දළ විශ්ලේෂණය(overview)[සංස්කරණය]

පිහිටි ස්ථානය[සංස්කරණය]

ඉතිහාසය[සංස්කරණය]

An illustration of 6 Burlington Gardens, home to the university administration from 1870 to 1899Organisation[සංස්කරණය]

Recognised bodies[සංස්කරණය]

Listed bodies[සංස්කරණය]

Colleges no longer in existence[සංස්කරණය]

ශිෂ්‍ය දිවිය (Student life)[සංස්කරණය]

Sports, clubs, and traditions[සංස්කරණය]

University of London people[සංස්කරණය]

Trivia[සංස්කරණය]

References[සංස්කරණය]


අමතරව බලන්න[සංස්කරණය]

බාහිර පුරුක්[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:University of London සැකිල්ල:Universities in London