රතු පාට , දුඹුරු පාට , තැඹිලි පාට සංයෝග

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

මැංගනීස් සල්ෆයිඩ් - MnS ( ලා රතු / ලා දම් )

ප'මැංගනික් අම්ලය - HMnO4 ( ලා රතු / ලා දම් )

ෆෙරික් හයිඩ්රොක්සයිඩ් - Fe(OH)3 ( රතට හුරු දුඹුරු )

ෆෙරික් තයෝසයනේට් - Fe(CNS)3 ( තද රතු )

මැංගනීස් ඩයොක්සයිඩ් - MnO2 ( තද දුඹුරු )

ලෙඩ් ඩයොක්සයිඩ් - PbO2 ( තද දුඹුරු )

කියුප්රස් ඔක්සයිඩ් - Cu2O ( රතු )

මර්කියුරස් ඔක්සයිඩ් - Hg2O ( රතු )

ලෙඩ් ටෙට්ට්‍රොක්සයිඩ් - Pb3O4 ( රතු )

ලෙඩ් ක්‍රෝමේට් - PbCrO4 ( රතු )

කියුප්රස් ක්ලෝරයිඩ් - CuCl ( දුඹුරු )

ජලීය කෝබෝල්ට් ලවණ ( ලා රතු )

ෆෙරීසයනයිඩ් සංයෝග ( රතට හුරු දුඹුරු )

ඩ්යික්‍රෝමේට් ලවණ ( රතු )

පර්මැංගනේට් ලවණ ( දම් )

මැංගනීස් ලවණ ( ලා රෝස )

ක්‍රෝමියම් ලවණ ( දම් )

මැංගනීස් හයිඩ්රොක්සයිඩ් - Mn(OH)3 ( දුඹුරු )

කොබෝල්ට් සයනයිඩ් - Co(CN)2 ( රතට හුරු දුඹුරු )

කොෆර් පෙරොසයනයිඩ් - Cu2Fe(CN)6 ( තද දුඹුරු )

සිල්වර් ක්‍රෝමේට් - Ag2CrO4 ( ගඩොල් රතු )

සිල්වර් ඔක්සයිඩ් - Ag2O ( දුඹුරු )

ම'කියුරික් අයඩයිඩ් - HgI2 ( තද රතු )

ඇන්ටිමනි සල්ෆයිඩ් - Sb2S3 ( තැඹිලි )

ස්ටැනස් සල්ෆයිඩ් - SnS ( දුඹුරු )

පොටෑසියම් ෆෙරිසයනයිඩ් - K3Fe(CN)6 ( දුඹුරු පාට ද්‍රාවනයකි. ස්ඵටික තැඹිලි පාටයි )

ෆෙරික් ඔක්සයිඩ් - Fe2O3 ( රතට හුරු දුඹුරු )

ඇමෝනියම් ඩයික්‍රෝමේට් - (NH4)2Cr2O7 ( තැඹිලි )