රත්නපුර නගරයේ පිහිටා ඇති පාසල් ලැයිස්තුව

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ෆර්ගුෂන් උසස් පාසල ඡේසු බිළිදාගේ කන්‍යාරාම ඡාතික පාසල සීවලී මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය ශාන්ත අලෝසියසි විද්‍යාලය සුමනා බාලිකා