රජයේ සහ රාජ්‍ය සංස්ථා ඉඩම් බදු දිමේ චක්‍රලේඛය

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ජනාධිපති කාර්යාලයෙන් නිකුති කළ රජයේ සහ රාජ්‍ය සංස්ථා ඉඩම් බදු දිමේ චක්‍රලේඛය