යාපනය විශ්වවිද්‍යාලය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
යාපනය විශ්ව විද්‍යාලය

තිරුනෙල්වේලි, තැ.පෙ. 57, යාපනය, ශ්‍රී ලංකාව [1]http://www.jfn.ac.lk/

පීඨ[සංස්කරණය]

කෘෂික[2]ර්ම පීඨය තිරුනෙල්වේලි, තැ.පෙ. 57, යාපනය
කලා පීඨය තිරුනෙල්වේලි, තැ.පෙ. 57, යාපනය
වෛද්‍ය විද්‍යා පීඨය තිරුනෙල්වේලි, තැ.පෙ. 57, යාපනය
විද්‍යා පීඨය තිරුනෙල්වේලි, තැ.පෙ. 57, යාපනය
වෛද්‍ය විද්‍යා පීඨයකළමනාකරණ අධ්‍යන සහ වාණිජ පීඨය තිරුනෙල්වේලි, තැ.පෙ. 57, යාපනය
වෛද්‍ය විද්‍යා පීඨයඋපාධි අධ්‍යන පීඨය තිරුනෙල්වේලි, තැ.පෙ. 57, යාපනය
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=යාපනය_විශ්වවිද්‍යාලය&oldid=434034" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි