මෝල්ටිටෝල්

විකිපීඩියා වෙතින්
Maltitol
Chemical structure of maltitol
Names
IUPAC name
4-O-α-D-Glucopyranosyl-D-glucitol
වෙනත් නාම
Amalty
Maltitol
Maltisorb
Maltisweet
Identifiers
CAS number 585-88-6
SMILES
 
  • OC[C@H](O)[C@@H](O)[C@]([C@H](O)CO)([H])O
    [C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Properties
Molecular formula C12H24O11
අණුක ස්කන්ධය 344.31 g/mol
Density ? g/cm3
Melting point

145 °C

Except where otherwise noted, data are given for materials in their standard state (at 25 °C [77 °F], 100 kPa).


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=මෝල්ටිටෝල්&oldid=269235" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි