මොල්ලිගොඩ අධිකාරම් වලව්ව

විකිපීඩියා වෙතින්

මොල්ලිගොඩ මුදියන්සේ පරපුරට ලද නින්දගම තුල පිහිටි ඉපැරණි නිවාසය.