මොන්ගෝලියානු මාරක පණුවා

විකිපීඩියා වෙතින්
බෙල්ජියානු චිත්‍රශිල්පී පීටර් ඩර්ක්ස් විසින් නිමැවුනු මොන්ගෝලියානු මාරක පණුවාගේ අර්ථනිරූපණයක්

මොන්ගෝලියානු මාරක පණුවා යනු මොන්ගෝලියානු පුරාවුන්තයන්හි සදහන් පරිදි දැවැන්ත අඩි 2 සිට 5 දක්වා දිගැති ගෝබි කාන්තාරයේ වාසයකරන පණුවෙකි ,ස්වදේශිකයන්ගේ අදහසට අනුව වු අතිවිශාල රතු පාට සිරුරක් සහිත සල්ෆියුරික් වහනයකරන විශාලයෙකි ,මිනිසෙකු වුවද ක්ෂනිකව මැරිය හැකි මෙම සත්වයා තවමත් අභිරහසක් බව සදහන්.