මෘදුකාංග තත්ව පරික්ෂාව

විකිපීඩියා වෙතින්

Software testing හෙවත් ම්‍රුදුකාන්ග තත්ව පරික්ශාව යනු යම් යම් තත්වයන් යටතේ යම් ම්‍රුදුකන්ග නිශ්පාදනයක් හෝ සේවාවක තත්වය පරීක්සශා කිරීමයි. එහිදී එම නිශ්පාදනය හෝ සේවාව පිළිබද සැලකිල්ලක් දක්වන ඕනෑමයෙකුගේ තොරතුරු (stakeholder) මෙන්ම ඊට අදාල වෙනත් තොරතුරු ආදිය ද සලකා බැලේ. ම්‍රුදුකාන්ග නිශ්පාදනය විවිධ අරමුණු උදෙසා විය හැකිය. වාණිජවාදී සමාජයක් තුළ බොහෝ විට ව්‍යාපාරික අරමුණු සදහා මෙමෙ නිශ්පදනයන් සිදුවෙයි. මෙම ලිපිය කියවීම තුලින් ම්‍රුදුකාන්ග නිශ්පාදනයේදී (software implementation) වාණිජ ලෝකය තුල ම්‍රුදුකාන්ගයක් මු යන්නෙ හි අවධානම පිළිබද