මූලික රෝහල් - වර්ගය B

From විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය
Jump to navigation Jump to search

මූලික රෝහල් - වර්ගය B යනු ශ්‍රී ලංකා රජයේ රෝහල් වර්ගයකි.[1]

මූලාශ්‍ර[edit]

  1. "ශ්‍රී ලංකා රජයේ රෝහල්". Retrieved 2019-01-23.