මැටි ගොඩනැගිලි - ශ්‍රී ලංකාව

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

බිත්තියක සැකැස්ම[සංස්කරණය]

  • වරිච්චි බැඳීම(උණ බට හෝ ලී දඬු)
  • කටු මැටි ගැසීම
  • දෙමැටිය ගැසීම
  • පෑ මැටිය ගෑම
  • මකුළු හෝ අළු හුණු ගෑම

[1]'

  1. ජිනදාස දික්මාදුගොඩ, (2007) ගම් අරටු'