මහවාසල ලේකම්වරු

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

උඩරට රාජධානිය තුළ සිටි මහවාසල නිලධාරීන් සහ ඔවුන්ට පැවරුණ රාජකාරි:


  MAHA MOHOTTALA : MALIGAWE LEKAM
  GAJANAYAKE NILAME : YUDA HAMUDAWE ALI ATUN BARA LEKAM
  ATHAPATHTHUWE LEKAM : RAJUGE PUDGALIKA ARAKSHAWA BARA LEKAM
  VEDIKKARA LEKAM : RAJUGE THUWAKKU BATA HAMUDAWE BARA LEKAM
  MADUWE LEKAM : NAGARAYA WATA MURA SEVAYA SAPAYU BATAYAN BARA LEKAM
  BATH WADANE NILAME : RAJAKEEYA MULUTHANGEYA BARA LEKAM
  ASPATHTHIYE MUHANDIRAM : RAJAKEEYA ASHALA BARA NILADHARIYA
  DIYAWADANA NILAME : RAJUGE SNANAYE PILIBADA KATAYUTHU KARANA NILADHARIYA
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=මහවාසල_ලේකම්වරු&oldid=386283" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි