මහනුවර නගරයේ මුස්ලිම් පල්ලි

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

මහනුවර නගරය සියලු ජන කොටස් වලින් සමන්විත ජනාකීර්ණ ප්‍රදේශයකි. එහි පිහිටා ඇති මුස්ලිම් පල්ලි ගැන විස්තර දැක්වෙන වගුවක් පහත දැක්වෙයි.

අනුස්ථිති
අංකය
පල්ලියේ නම පල්ලියේ
වර්ගය
පල්ලියේ ලිපිනය
1 මැලේ මුස්ලිම් ජුම්මා පල්ලිය JM 108, කටුකැලේ
2 නිත්තවෙල මුස්ලිම් ජුම්මා පල්ලිය JM නිත්තවෙල, මාවිල්මඩ
3 මීර මක්කම් මුස්ලිම් පල්ලිය හා දර්ගා JM , DR වාරියපොල ශ්‍රී සුමංගල මාවත
4 දංගොල්ල මුස්ලිම් ජුම්මා පල්ලිය JM දංගොල්ල මහනුවර
5 ජමියුල් අස්ලාම් හනාෆි මුස්ලිම් ජුම්මා පල්ලිය 21 61, කාසල් වීදිය, මහනුවර
6 ජන්නාතුල් මස්ජිඩ් මුස්ලිම් ජුම්මා පල්ලිය JM උඩිස්පත්තුව
7 ඔත්තා මීසාම් සර්හා DR 12, වීදිය 01, මාවිල්මඩ
8 මුහියිදීන් මුස්ලිම් ජුම්මා පල්ලිය JM තැන්නෙකුඹුර
9 කටුකැලේ මුස්ලිම් ජුම්මා පල්ලිය JM 396/16, පේරාදෙනිය පාර
10 මැලේ මිලිටරි මුස්ලිම් ජුම්මා පල්ලිය JM 20, මුස්ලිම් පල්ලිය පාර
11 මුහියිදීන් මුස්ලිම් ජුම්මා හෙවත් තාක්කිය පල්ලිය JM 19, රජ වීදිය
12 මහාපාරතුල් නක්ෂබන්දිය තාක්කිය T 59, කටුගස්තොට පාර
13 සාවියා මුස්ලිම් පල්ලිය Z 62, ත්‍රිකුණාමලය වීදිය
14 පුස්සැල්ලාව මුස්ලිම් ජුම්මා පල්ලිය JM පුස්සැල්ලාව
15 ෆාතිමා බීබි සියාරම් SH මහනුවර හන්තාන
16 රඹුක්-ඇල මුස්ලිම් ජුම්මා පල්ලිය JM විලන්ගම
17 ඌරුගොල මුස්ලිම් ජුම්මා පල්ලිය JM මැද මහනුවර
18 මස්ජීදුන් නූර් මුස්ලිම් ජුම්මා පල්ලිය JM හීරැස්සගල, මහනුවර