මයික්‍රොසොෆ්ට් ටීම්ස්

විකිපීඩියා වෙතින්

මයික්‍රොසොෆ්ට් සමාගමෙන් එලදැක්වූ මෙහි අනිත් සමාගම් එලි දක්වන ලද සොශල් මීඩියා වල සියලුම ක්‍රියාවන්හි එකතුවක් ලෙස එලි දක්වා ඇත.මෙමගින් වීඩියෝ කෝල්,වොයිස් කෝල්,මීටින්ග්ස් වැනි පහසුකම් ලබා ගත් හැක.