මයික්‍රොනීසියා ගිවිසුම් ජනපද

විකිපීඩියා වෙතින්

king mihiranga[සංස්කරණය]

මයික්‍රොනීසියා ගිවිසුම් ජනපද

මයික්‍රොනීසියා ගිවිසුම් ජනපද හී කොඩිය
කොඩිය
{{{coat_alt}}}
මුද්‍රාව
උද්යෝග පාඨය: "සාමය, එක්සත් බව, නිදහස"
මයික්‍රොනීසියා ගිවිසුම් ජනපද හි පිහිටීම