මයික්‍රොනීසියා ගිවිසුම් ජනපද

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
මයික්‍රොනීසියා ගිවිසුම් ජනපද

මයික්‍රොනීසියා ගිවිසුම් ජනපද හී ධජය
ධජය
{{{coat_alt}}}
මුද්‍රාව
උද්යෝග පාඨය: "සාමය, එක්සත් බව, නිදහස"
Location of මයික්‍රොනීසියා ගිවිසුම් ජනපද