මන්දෝත්සාහීක්‍රියාකාරීභාවය

විකිපීඩියා වෙතින්

සමාජමය ගැටළුවකට එරෙහිව හෝ එවන් ගැටළු පිටුදැකීම පිණිස සිදුකරන්නාවූ ක්‍රියාකාරීභාවයක් වුවද තමාතද ඊට දාවකවූවායයි සිදුකරන්නාය දැනෙන්නාවූ තෘප්තිය හැර වෙනත් සැලකියයුතු ඵලයක් නොලැබෙන්නාවූ ද ක්‍රියාකාරීභාවය මන්දෝත්සාහීක්‍රියාකාරීභාවය නම්වේ.

වර්ගීකරණය[සංස්කරණය]

ක්ලික්ක්‍රියාකාරීභාවය[සංස්කරණය]

අසරණ-සරණ මන්දෝත්සාහීක්‍රියාකාරීභාවය[සංස්කරණය]

භාණ්ඩ මිලදීගැනීමේ මන්දෝත්සාහීක්‍රියාකාරීභාවය[සංස්කරණය]

දේශපාලනික මන්දෝත්සාහීක්‍රියාකාරීභාවය[සංස්කරණය]

අනුකම්පාත්මක මන්දෝත්සාහීක්‍රියාකාරීභාවය[සංස්කරණය]

වැඩිදුර කියවීම්[සංස්කරණය]