මන්දෝත්සාහීක්‍රියාකාරීභාවය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සමාජමය ගැටළුවකට එරෙහිව හෝ එවන් ගැටළු පිටුදැකීම පිණිස සිදුකරන්නාවූ ක්‍රියාකාරීභාවයක් වුවද තමාතද ඊට දාවකවූවායයි සිදුකරන්නාය දැනෙන්නාවූ තෘප්තිය හැර වෙනත් සැලකියයුතු ඵලයක් නොලැබෙන්නාවූ ද ක්‍රියාකාරීභාවය මන්දෝත්සාහීක්‍රියාකාරීභාවය නම්වේ.

වර්ගීකරණය[සංස්කරණය]

ක්ලික්ක්‍රියාකාරීභාවය[සංස්කරණය]

අසරණ-සරණ මන්දෝත්සාහීක්‍රියාකාරීභාවය[සංස්කරණය]

භාණ්ඩ මිලදීගැනීමේ මන්දෝත්සාහීක්‍රියාකාරීභාවය[සංස්කරණය]

දේශපාලනික මන්දෝත්සාහීක්‍රියාකාරීභාවය[සංස්කරණය]

අනුකම්පාත්මක මන්දෝත්සාහීක්‍රියාකාරීභාවය[සංස්කරණය]

වැඩිදුර කියවීම්[සංස්කරණය]