මදුරායි නායක්කාර රාජ වංශය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

මදුරායි නායක්කාරවරු, මදුරායි ඔවුන්ගේ අගනුවර ලෙස පවත්වා ගනිමින්, ඉන්දියාවේ, වර්තමාන තමිල් නාඩුව අඩංගු ප්‍රදේශයෙහි, ක්‍රිව 1529 සිට ක්‍රිව 1736 දක්වා, පාලකයෝ වූහ.