මඩ ඉඩම් මැණීමේ සිංහල ඒකක

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ප්‍රධාන මිණුම්[සංස්කරණය]

 • වී මිටි 4 - වී අටලාස් 1
 • වී අටලාස් 2 - වී පත 1
 • වී පත 2 - වී දොන් 1
 • වී දෝන් 2 - වී නෑලි/ වීයේරු 1 (පර් 2 ½ )
 • වී නෑලි 4 - වී කුරුණි / වී ලාස් 1 (පර් 10 )
 • වී ලාස් 5 - වී බෙර 1 (පර් 50 )
 • වී බෙර 2 - වී පෑල් 1 (පර් 100)
 • වී පෑල් 4 - වී අමුණු 1 (අක් 2.5)
 • වී අමුණු 12 - වී යාල් 1

අතිරේක මිණුම්[සංස්කරණය]

 • වී ලාස් 4 - වී තිඹ 1
 • වී ලාස් 7 - වී බුසල් 1 (පර් 80)