භාගික ආසවනය

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

භාගික ආසවනය is the separation of a mixture into its component parts, or fractions, such as in separating chemical compounds by their boiling point by heating them to a temperature at which several fractions of the compound will evaporate. It is a special type of distillation. Generally the component parts boil at less than 25 °C from each other under a pressure of one atmosphere (atm). If the difference in boiling points is greater than 25 °C, a simple distillation is used.

Laboratory setup[සංස්කරණය]

Fractional distillation in a laboratory makes use of common laboratory glassware and apparatuses, typically including a Bunsen burner, a round-bottomed flask and a condenser, as well as the single-purpose fractionating column.

Apparatus[සංස්කරණය]

Fractional distillation apparatus using a Liebig condenser. A conical flask is used as a receiving flask. Here the distillation head and fractionating column are combined in one piece.[1]

සාකච්ඡාව[සංස්කරණය]

උදාහරණයක් ලෙස, consider the distillation of a mixture of ජලය and එතනෝල්. එතනෝල් boils at 78.4 °C while water boils at 100 °C. So, by gently heating the mixture, the most volatile component will concentrate to a greater degree in the vapor leaving the liquid. Some mixtures form azeotropes, where the mixture boils at a lower temperature than either component. In this example, a mixture of 96% ethanol and 4% water boils at 78.2 °C, being more volatile than pure ethanol. For this reason, ethanol cannot be completely purified by direct fractional distillation of ethanol-water mixtures.

The apparatus is assembled as in the diagram. (The diagram represents a batch apparatus, as opposed to a continuous apparatus.) The mixture is put into the round bottomed flask along with a few anti-bumping granules (or a Teflon coated magnetic stirrer bar if using magnetic stirring), and the fractionating column is fitted into the top. As the mixture boils, vapor rises up the column. The vapor condenses on the glass platforms, known as trays, inside the column, and runs back down into the liquid below, refluxing distillate. The column is heated from the bottom. The efficiency in terms of the amount of heating and time required to get fractionation can be improved by insulating the outside of the column in an insulator such as wool, aluminium foil or preferably a vacuum jacket. The hottest tray is at the bottom and the coolest is at the top. At steady state conditions, the vapor and liquid on each tray are at equilibrium. Only the most volatile of the vapors stays in gaseous form all the way to the top. The vapor at the top of the column, then passes into the condenser, which cools it down until it liquefies. The separation is more pure with the addition of more trays (to a practical limitation of heat, flow, etc.) The condensate that was initially very close to the azeotrope composition becomes gradually richer in water. The process continues until all the ethanol boils out of the mixture. This point can be recognized by the sharp rise in temperature shown on the thermometer.

Typically the example above now only reflects the theoretical way fractionation works. Normal laboratory fractionation columns will be simple glass tubes (often vacuum jacketed, and sometimes internally silvered) filled with a packing, often small glass helices of 4 to 7 mm diameter. Such a column can be calibrated by the distillation of a known mixture system to quantify the column in terms of number of theoretical plates. To improve fractionation the apparatus is set up to return condensate to the column by the use of some sort of reflux splitter (reflux wire, gago, Magnetic swinging bucket, etc.) - a typical careful fractionation would employ a reflux ratio of around 10:1 (10 parts returned condensate to 1 part condensate take off).

In laboratory distillation, several types of condensers are commonly found. The Liebig condenser is simply a straight tube within a water jacket, and is the simplest (and relatively least expensive) form of condenser. The Graham condenser is a spiral tube within a water jacket, and the Allihn condenser has a series of large and small constrictions on the inside tube, each increasing the surface area upon which the vapor constituents may condense.

Alternate set-ups may utilize a "ගවයා" or "ඌරා" which is connected to three or four receiving flasks. By turning the "ගවයා" or "ඌරා", the distillates can be channeled into the appropriate receiver. A Perkin triangle is versatile piece of apparatus that can also be used to collect distillation fractions which does not require a "ගවයා" or "ඌරා" adapter. A Perkin triangle is most often used where the distillates are air-sensitive or where the fractions distill and are collected under reduced pressure, but can be used for a simple and fractional distillation.

රික්තක ආසවනය systems operate at reduced pressure, thereby lowering the boiling points of the materials. Note that the use of anti-bumping granules will not work at reduced pressures.

කාර්මික ආසවනය[සංස්කරණය]

Image 2: Typical industrial fractional distillation columns

ආසවනය is the most common form of separation technology used in petroleum refineries, petrochemical and chemical plants , natural gas processing and cryogenic air separation plants.[2][3] In most cases, the distillation is operated at a continuous steady state. New feed is always being added to the distillation column and products are always being removed. Unless the process is disturbed due to changes in feed, heat, ambient temperature, or condensing, the amount of feed being added and the amount of product being removed are normally equal. This is known as continuous, steady-state fractional distillation.

කාර්මික ආසවනය is typically performed in large, vertical cylindrical columns known as "distillation or fractionation towers" or "distillation columns" with diameters ranging from about 65 centimetres to 6 metres and heights ranging from about 6 metres to 60 metres or more. The distillation towers have liquid outlets at intervals up the column which allow for the withdrawal of different fractions or products having different boiling points or boiling ranges. By increasing the temperature of the product inside the columns, the different hydrocarbons are separated. The "lightest" products (those with the lowest boiling point) exit from the top of the columns and the "heaviest" products (those with the highest boiling point) exit from the bottom of the column.

For example, fractional distillation is used in oil refineries to separate crude oil into useful substances (or fractions) having different hydrocarbons of different boiling points. The crude oil fractions with higher boiling points:

Figure 1: Diagram of a typical industrial distillation tower

මහා පරිමාණ කාර්මික towers use ප්‍රතිවාහී to achieve a more complete separation of products. Reflux refers to the portion of the condensed overhead liquid product from a distillation or fractionation tower that is returned to the upper part of the tower as shown in the schematic diagram of a typical, large-scale industrial distillation tower. Inside the tower, the reflux liquid flowing downwards provides the cooling needed to condense the vapors flowing upwards, thereby increasing the effectiveness of the distillation tower. The more reflux is provided for a given number of theoretical plates, the better the tower's separation of lower boiling materials from higher boiling materials. Alternatively, the more reflux provided for a given desired separation, the fewer theoretical plates are required.

Figure 2. Crude oil is separated into fractions by fractional distillation. The fractions at the top of the fractionating column have lower boiling points than the fractions at the bottom. The heavy bottom fractions are often cracked into lighter, more useful products. All of the fractions are processed further in other refining units.

Fractional distillation is also used in air separation, producing liquid oxygen, liquid nitrogen, and highly concentrated argon. Distillation of chlorosilanes also enable the production of high-purity silicon for use as a semiconductor.

In industrial uses, sometimes a packing material is used in the column instead of trays, especially when low pressure drops across the column are required, as when operating under vacuum. This packing material can either be random dumped packing (1-3" wide) such as Raschig rings or structured sheet metal. Typical manufacturers are Koch, Sulzer and other companies. Liquids tend to wet the surface of the packing and the vapors pass across this wetted surface, where mass transfer takes place. Unlike conventional tray distillation in which every tray represents a separate point of vapor liquid equilibrium the vapor liquid equilibrium curve in a packed column is continuous. However, when modeling packed columns it is useful to compute a number of "theoretical plates" to denote the separation efficiency of the packed column with respect to more traditional trays. Differently shaped packings have different surface areas and void space between packings. Both of these factors affect packing performance.

Design of industrial distillation columns[සංස්කරණය]

Design and operation of a distillation column depends on the feed and desired products. Given a simple, binary component feed, analytical methods such as the McCabe-Thiele method[3][4][5] or the Fenske equation[3] can be used. For a multi-component feed, simulation models are used both for design and operation.

Figure 3: Chemical engineering schematic of typical bubble-cap trays in a distillation tower

Moreover, the efficiencies of the vapor-liquid contact devices (referred to as plates or trays) used in distillation columns, as seen in Figure 3, are typically lower than that of a theoretical 100% efficient equilibrium stage. Hence, a distillation column needs more plates than the number of theoretical vapor-liquid equilibrium stages.

An indication of numbers: the separation of two compounds with relative volatility of 1.1 requires a minimum of 130 theoretical plates with a minimum reflux ratio of 20.[6]. With a relative volatility of 4, the required number of theoretical plates decreased to 9 with a reflux ratio of 0.66. In another source, a boiling point difference of 30 °C requires 12 theoretical plates and, for a difference of 3 °C, the number of plates increased to 1000.[7]

The ප්‍රතිවාහී අනුපාතය is the ratio of the amount of moles returned as refluxed liquid to the fractionating column and the amount of moles of final product, both per unit time.

මේවාත් බලන්න[සංස්කරණය]

බාහිර සබැඳුම්[සංස්කරණය]

References[සංස්කරණය]

  1. Laurence M. Harwood, Christopher J. Moody. Experimental organic chemistry: Principles and Practice (Illustrated සංස්.). පිටු 145–147. ISBN 978-0632020171. 
  2. Kister, Henry Z. (1992). Distillation Design (1st සංස්.). McGraw-Hill. ISBN 0-07-034909-6. 
  3. 3.0 3.1 3.2 Perry, Robert H. and Green, Don W. (1984). Perry's Chemical Engineers' Handbook (6th සංස්.). McGraw-Hill. ISBN 0-07-049479-7. 
  4. Beychok, Milton (May 1951). "Algebraic Solution of McCabe-Thiele Diagram". Chemical Engineering Progress. 
  5. Seader, J. D., and Henley, Ernest J. (1998). Separation Process Principles. New York: Wiley. ISBN 0-471-58626-9. 
  6. Editors: Jacqueline I. Kroschwitz and Arza Seidel (2004). Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology (5th සංස්.). Hoboken, NJ: Wiley-Interscience. ISBN 0-471-48810-0. 
  7. Arthur I. Vogel and Brian S. Furnis (1988). Vogel's Textbook of Practical Organic Chemistry (5th සංස්.). London: Longman Scientific & Technical. ISBN 0-582-46236-3. 

සැකිල්ල:Distillation

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=භාගික_ආසවනය&oldid=284599" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි