බුත්සරණ

විකිපීඩියා වෙතින්
බුත්සරණ
Canna indica
canna indica flowers with seed pods
විද්‍යාත්මක වර්ගීකරණය
රාජධානිය: Plantae
(unranked): Angiosperms
(unranked): Monocots
(unranked): Commelinids
ගෝත්‍රය: Zingiberales
කුලය: Cannaceae
ගණය: 'Canna'
විශේෂය: C. indica
ද්වීපද නාමය
Canna indica
L.
පර්යාය නාම(ය)
Species synonymy
 • Canna annaei André.
  • Canna aurantiaca Roscoe.
  • Canna barbadica Bouché
  • Canna bidentata Bertol.
  • Canna carnea Roscoe
  • Canna cearensis Huber.
  • Canna chinensis Willd.
  • Canna cinnabarina Bouché
  • Canna coccinea var. bicolor Kraenzl.
  • Canna commutata Bouché
  • Canna compacta Bouché
  • Canna concinna Bouché.
  • Canna crocea Lag. ex Rchb.
  • Canna crocea Roem. & Schult.
  • Canna densifolia Bouché
  • Canna edulis Ker Gawl.
  • Canna ehrenbergii Bouché
  • Canna ellipticifolia Stokes
  • Canna esculenta Loudon
  • Canna exigua Bouché
  • Canna flavescens Link
  • Canna floribunda Bouché
  • Canna formosa Bouché
  • Canna fulgida Bouché
  • Canna glauca var. annaei Petersen.
  • Canna heliconiifolia Bouché
  • Canna heliconiifolia var. xalapensis (Horan.') Kraenzl.
  • Canna indica var. edwardsii Regel.
  • Canna indica var. lutea (Mill.) Aiton
  • Canna indica var. napalensis (Wall. ex Bouché) Baker
  • Canna indica var. orientalis (Roscoe) Baker
  • Canna indica var. rubra Aiton
  • Canna juncea Retz.
  • Canna laeta Bouché
  • Canna lagunensis Lindl.
  • Canna lambertii Lindl.
  • Canna leptochila Bouché
  • Canna lutea Mill.
  • Canna lutea Larrañaga
  • Canna lutea var. aurantiaca Regel
  • Canna lutea var. genuina Kraenzl.
  • Canna lutea var. maculata (Hook.) Petersen
  • Canna lutea var. pallida Kraenzl.
  • Canna maculata (Hook) Link.
  • Canna maxima Lodd. ex Roscoe
  • Canna moritziana Bouché
  • Canna napalensis Wall. ex Bouché
  • Canna nepalensis D.Dietr.
  • Canna occidentalis Roscoe
  • Canna orientalis Bouché
  • Canna orientalis Roscoe
  • Canna orientalis f. flava Roscoe
  • Canna pallida Roscoe.
  • Canna pentaphylla D.Dietr.
  • Canna plurituberosa T.Koyama & Nob.Tanaka
  • Canna poeppigii Bouché
  • Canna polyclada Wawra
  • Canna polymorpha Lodd. ex Loudon
  • Canna portoricensis Bouché
  • Canna pulchra Hassk.
  • Canna pulchra Bouché ex Horan.
  • Canna rubra (Aiton) Willd.
  • Canna rubricaulis Link
  • Canna sanctae-rosae Kraenzl.
  • Canna sanguinea Warsz. ex Otto & A.Dietr.
  • Canna sanguinea Bouché
  • Canna saturate-rubra Bouché ex K.Koch
  • Canna seleriana Kraenzl.
  • Canna sellowii Bouché
  • Canna spectabilis Bouché
  • Canna sulphurea Bouché
  • Canna surinamensis Bouché
  • Canna tenuiflora Bouché
  • Canna textoria Noronha
  • Canna thyrsiflora Hegetschw.
  • Canna tinei Tod.
  • Canna variabilis Willd.
  • Canna variegata Besser
  • Canna variegata Bouché
  • Canna variegatifolia Ciciar
  • Canna ventricosa Bouché
  • Canna warszewiczii var. flameus Ram. Goyena
  • Canna xalapensis Horan.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=බුත්සරණ&oldid=349465" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි