බ්‍රිල් දුම්රිය ස්ථානය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සැකිල්ල:Infobox Closed London station බ්‍රිල් දුම්රිය ස්ථානය, එන්ගලන්තයේ was the terminus of a small railway line in බකින්හැම්ශයර්. මෙම දුම්රිය ස්ථානය බ්‍රිල් Tramway යන නමින්ද හැඳින්වූවා. එය සාදා නිමකර පවත්වාගෙන යන ලද්දේ Duke of Buckingham, එය පසුව ක්‍රියාත්මක කරන ලද්දේ ලන්ඩනයේ මෙට්‍රොපෝලිටන් දුම්රිය ස්ථානය, හා 1933 දී briefly became one of the two north-western termini of the ලන්ඩනයේ උමං මාර්ග පද්ධතිය, despite being 45 සැතපුම්s (72 km) and over two hours travelling time from the ලන්ඩන් නගරය.

Approximately ​34 of a mile (1.2 km) north of Brill, the station was opened in March 1872 as the result of lobbying from local residents and businesses. As the line was cheaply built, ungraded, and used poor quality locomotives, services were very slow, taking 1 hour 45 minutes to travel the six miles (10 km) from Brill to the junction station with mainline services at Quainton Road. Although serving a lightly populated area and little used by passengers, the station was a significant point for freight traffic, particularly as a supplier of milk from the dairy farms of Buckinghamshire to Aylesbury and London. A brickworks was also attached to the station, but it proved unable to compete with nearby rivals and closed within a few years of opening.

During the 1890s, plans were made to extend the tramway to Oxford, but the scheme was abandoned. Instead, the operation of the line was taken over by the Metropolitan Railway in 1899, and the line became one of the railway's two north-western termini. It was upgraded and better quality locomotives were introduced, reducing the journey time to Quainton Road by almost two-thirds.

In 1933, the Metropolitan Railway was taken into public ownership and became the Metropolitan line of London Transport. The management of London Transport aimed to reduce goods services, and it was felt that there was little chance of the more distant parts of the former Metropolitan Railway ever becoming viable passenger routes. The line was closed on 30 November 1935, and all buildings and infrastructure at Brill associated with the line were sold at auction and subsequently demolished. The site of the station is now a light industrial development known as the "Tramway Business Park".

Wotton Tramway[සංස්කරණය]

On 23 September 1868, the small Aylesbury and Buckingham Railway (A&BR) opened, linking the Great Western Railway's station at Aylesbury to the London and North Western Railway's Oxford to Bletchley line at Verney Junction.[1] On 1 September 1894, London's Metropolitan Railway (MR) reached Aylesbury,[1] and shortly afterwards connected to the A&BR line, with local MR services running to Verney Junction from 1 April 1894.[1] Through trains from the MR's London terminus at Baker Street began on 1 January 1897.[1]

Richard Plantagenet Campbell Temple-Nugent-Brydges-Chandos-Grenville, 3rd Duke of Buckingham and Chandos, had long had an interest in railways, and had served as Chairman of the London and North Western Railway from 1852 until 1861. In the early 1870s, he decided to build a light railway to transport freight from his estates in Buckinghamshire to the A&BR's line at Quainton Road.[2][note 1] The first stage of the route, known as the Wotton Tramway, was a 4-සැතපුම් (6.4 km) line from Quainton Road via Wotton to a coal siding at Kingswood,[5] and opened on 1 April 1871.[2][6] Intended for use by horse trams, the line was built with longitudinal sleepers, to avoid horses tripping.[5][7]

Extension to Brill[සංස්කරණය]

ගොනුව:Metropolitan Railway 1903, Brill & 1936-1961 limits marked.jpg
The Metropolitan Railway following the MR takeover of services on the Brill Tramway. Brill (arrowed) is one of two northwestern termini. The image is skewed approximately 45° from north; the main MR line in reality ran almost directly northwest from its junction with the present day Circle line in London, shown at the bottom of the map. The blue bar marks the northern limit of London Underground operations after 1936, and the black bar the limit of LU operations after 1961.

Lobbying from the nearby town of Brill for the introduction of passenger services on the line led to an extension from Wotton to a new terminus at the foot of Brill Hill, north of the hilltop town of Brill itself,[5] in March 1872.[6] Two mixed trains each day ran in each direction.[8][9] With the extension to Brill opened the line was renamed the Brill Tramway.[8] The Duke bought two Aveling and Porter traction engines modified to work as locomotives, each with a top speed of 8 miles per hour (13 km/h),[8][10] although a speed limit of 5 miles per hour (8 km/h) was enforced.[3]

The Duke died in 1889. In 1894, the trustees of his estate set up the Oxford & Aylesbury Tramroad Company (O&ATC) with the intention of extending the line from Brill to Oxford, but the extension beyond Brill was never built.[11][note 2] The MR leased the Brill Tramway from 1 December 1899,[1] although the line continued to be owned by the O&ATC.[12][note 3]

Services and facilities[සංස්කරණය]

Brill was a small town of 1,400 people when the line opened,[14] and owing to the town's hilltop setting the station was ​34 of a mile (1.2 km) from Brill itself.[5] Brill railway station was small, with a single low platform.[15] On its opening, there was one station building, which served as the freight depot, passenger terminal, and ticket office.[16] Next to it was a siding that led to a cattle pen.[15] After the 1899 transfer of services to the Metropolitan Railway, the MR introduced a single Brown Marshall passenger carriage on the line;[11] at this time, a small wooden hut was added to the station to serve as a ticket office and waiting room and a short section of platform was raised to conventional height to allow access to the higher doors on the new carriage.[11]

Passenger services[සංස්කරණය]

From 1872 to 1894 the station was served by two passenger trains per day, and from 1895 to 1899 the number was increased to three per day.[17] Following the 1899 transfer of services to the Metropolitan Railway, the station was served by four trains per day until its closure in 1935.[17] Limited by poor quality locomotives and ungraded, cheaply laid track which followed the contours of the hills, and with five intermediate stops to pick up and set down goods, passengers and livestock, trains ran very slowly; in 1887 trains needed 1 hour 45 minutes to travel the six miles from Brill to the junction station at Quainton Road.[18] Improvements to the line carried out at the time of the transfer to the Oxford & Aylesbury Tramroad, and the use of the MR's better quality rolling stock, reduced the journey time from Brill to Quainton Road to between 32 and 36 minutes.[18]

Serving a lightly populated area, and with trains travelling only marginally quicker than walking pace, Brill station was relatively little used by passengers; in 1932, the last year of private operation, Brill station (and the nearby halt at Wood Siding) saw only 3,272 passenger journeys and raised only £191 (about £Error when using {{Inflation}}: |index=UK (parameter 1) not a recognized index. as of 2021) in passenger receipts.[19]සැකිල්ල:Inflation-fn

Goods facilities[සංස්කරණය]

Although little used by passengers, Brill station was valuable as a relatively rapid link between the dairy farms of Buckinghamshire and the markets of Aylesbury and London; around 30 carts per day would deliver milk to Brill station for the first train each morning.[14] There was also a small amount of coal traffic to the station; Brill coal dealer George Green received three coal wagons per month.[20] In addition, a storehouse at the station held beer supplied by the breweries of Brackley and Aylesbury.[21] Bricks and tiles from the brick and tile factories of Brill were used in the construction of Waddesdon Manor, near the eastern end of the Brill Tramway, between 1874 and 1889.[21]

In 1885 the Duke of Buckingham opened a modern brickworks near Brill station, with a dedicated siding, and in 1895 his heir William Temple-Gore-Langton, 4th Earl Temple of Stowe, expanded the brickworks, which became the Brill Brick & Tile Works, using the Brill Tramway to deliver bricks to the mainline at Quainton Road.[21] With the connection to Oxford and the upgrading of the rail line abandoned, Brill Brick & Tile Works was unable to compete with the nearby brickworks at Calvert, and soon closed.[21][note 4] The building was taken over by the Fenemore workshop, making hay loaders, before being converted into a timber yard in the 1920s.[21]

Closure[සංස්කරණය]

On 1 July 1933 the Metropolitan Railway, along with London's other underground railways except for the small Waterloo & City Railway, was taken into public ownership as part of the newly formed London Passenger Transport Board (LPTB).[12] Thus, despite it being 45 සැතපුම්s (72 km) and over two hours travel from the City of London, Brill station became a terminus of the London Underground network.[22][note 5] Frank Pick, Managing Director of the Underground Group from 1928 and the Chief Executive of the LPTB, aimed to move the network away from freight services, and saw the lines beyond Aylesbury via Quainton Road to Brill and Verney Junction as having little future as financially viable passenger routes,[24] concluding that over £2,000 (about £Error when using {{Inflation}}: |index=UK (parameter 1) not a recognized index. as of 2021) would be saved by closing the Brill Tramway.සැකිල්ල:Inflation-fn[25] As a consequence, the LPTB decided to withdraw all passenger services beyond Aylesbury.[1][24][note 6] The Brill Tramway was closed on 1 December 1935;[1][26] the last services ran on 30 November.[12][27]

Photo
Tramway Business Park, on the site of Brill station

Upon the withdrawal of London Transport services the lease expired, and the railway and stations reverted to the Oxford & Aylesbury Tramroad Company.[28] With no funds and no rolling stock of its own, the O&ATC was unable to operate the line, and on 2 April 1936 the entire infrastructure of the line was sold at auction.[28] The former goods shed at Brill sold for £7 10s (about £Error when using {{Inflation}}: |index=UK (parameter 1) not a recognized index. as of 2021),සැකිල්ල:Inflation-fn[28][note 7] and a railway-owned house attached to Brill station fetched £350 (about £Error when using {{Inflation}}: |index=UK (parameter 1) not a recognized index. as of 2021).සැකිල්ල:Inflation-fn[28] All buildings in Brill associated with the railway station have been demolished, and the station site is now a light industrial site known as the "Tramway Business Park".[29]

See also[සංස්කරණය]

Notes and references[සංස්කරණය]

Notes
 1. Because the proposed line ran on land owned by the Duke of Buckingham and by the Winwood Charity Trust, who consented to its construction,[3] the line did not need Parliamentary approval and construction could begin immediately.[2][4]
 2. Rail services from London to Oxford were very poor at this time; despite being an extremely roundabout route, had the connection from Quainton Road to Oxford been built it would have been the shortest route between Oxford and the City of London.[5]
 3. Although from 1899 services were operated by the Metropolitan Railway (the Metropolitan Line of the London Underground from July 1933), the track and stations remained in the ownership of the Oxford & Aylesbury Tramroad Company, controlled by the Trustees of the late Earl Temple's Estate.[12] The MR had an option to purchase the line outright, but it was never taken up.[13]
 4. In 1899 the Great Central Railway mainline from London to Manchester was built, running directly past the brickworks at Calvert. As a consequence, it was far cheaper and faster for the industries of Lancashire and London to buy bricks from Calvert instead of Brill, despite the towns being less than seven miles (11km) apart.[21]
 5. Despite being a part of the London Underground network, Brill—in common with all Metropolitan Line stations north of Aylesbury—was never shown on the tube map.[23]
 6. Although the Brill Tramway was closed completely following transfer to public ownership, the LPTB considered the Verney Junction branch as having a use as a freight line and as a diversionary route, and continued to maintain the line and to operate freight services until 6 September 1947.[9]
 7. Excluding the station houses at Westcott and Brill, which were sold separately, the auction raised £112 10s (about £Error when using {{Inflation}}: |index=UK (parameter 1) not a recognized index. as of 2021).සැකිල්ල:Inflation-fn[28]
References
 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Connor (2000), p.47
 2. 2.0 2.1 2.2 Oppitz (2000), p.73
 3. 3.0 3.1 Simpson (2005), p.69
 4. Mitchell & Smith (2006), §iii
 5. 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 Horne (2003), p.18
 6. 6.0 6.1 Demuth (2003), p.6
 7. Oppitz (2000), p.74
 8. 8.0 8.1 8.2 Oppitz (2000), p.75
 9. 9.0 9.1 Foxell (2010), p.155
 10. Simpson (2005), p.70
 11. 11.0 11.1 11.2 Simpson (2005), p.72
 12. 12.0 12.1 12.2 12.3 Demuth (2003), p.18
 13. Oppitz (2000), p.77
 14. 14.0 14.1 Mitchell & Smith (2006), §44
 15. 15.0 15.1 Mitchell & Smith (2006), §XII
 16. Mitchell & Smith (2006), §45
 17. 17.0 17.1 Mitchell & Smith (2006), §iv
 18. 18.0 18.1 Mitchell & Smith (2006), §v
 19. Jackson (2006), p.134
 20. Mitchell & Smith (2006), §46
 21. 21.0 21.1 21.2 21.3 21.4 21.5 Simpson (2005), p.111
 22. Foxell (2010), p.66
 23. Horne (2003), p.53
 24. 24.0 24.1 Foxell (2010), p.72
 25. Horne (2003), p.55
 26. Foxell (2010), p.73
 27. සැකිල්ල:Cite newspaper The Times
 28. 28.0 28.1 28.2 28.3 28.4 Horne (2003), p.56
 29. Oppitz (2000), p.82
Bibliography
 • Connor, J. E. (2000). Abandoned Stations on London's Underground. Colchester: Connor & Butler. ISBN 0-947699-30-9. OCLC 59577006. 
 • Demuth, Tim (2003). The Spread of London's Underground. Harrow Weald: Capital Transport. ISBN 1-85414-266-6. 
 • Foxell, Clive (2010). The Metropolitan Line: London's first underground railway. Stroud: The History Press. ISBN 0-7524-5396-3. OCLC 501397186. 
 • Horne, Mike (2003). The Metropolitan Line: An illustrated history. Harrow Weald: Capital Transport. ISBN 1-85414-275-5. 
 • Jackson, Alan (2006). London's Metro-Land. Harrow: Capital History. ISBN 1-85414-300-X. OCLC 144595813. 
 • Mitchell, Vic; Smith, Keith (2006). Aylesbury to Rugby. Midhurst: Middleton Press. ISBN 1-904474-91-8. 
 • Oppitz, Leslie (2000). Lost Railways of the Chilterns. Newbury: Countryside Books. ISBN 1-85306-643-5. OCLC 45682620. 
 • Simpson, Bill (2005). A History of the Metropolitan Railway. 3. Witney: Lamplight Publications. ISBN 1-899246-13-4. 

Further reading[සංස්කරණය]

 • Connor, J. E. (2003). London's Disused Underground Stations. Harrow Weald: Capital Transport. ISBN 1-85414-250-X. 
 • Hornby, Frank (1999). London Commuter Lines: Main lines north of the Thames. A history of the capital's suburban railways in the BR era, 1948–95. 1. Kettering: Silver Link. ISBN 1-85794-115-2. OCLC 43541211. 
 • Leboff, David; Demuth, Tim (1999). No Need to Ask!. Harrow Weald: Capital Transport. ISBN 1-85414-215-1. 
 • Mitchell, Vic; Smith, Keith (2006). Baker Street to Uxbridge & Stanmore. Midhurst: Middleton Press. ISBN 1-904474-90-X. OCLC 171110119. 
 • Mitchell, Vic; Smith, Keith (2005). Marylebone to Rickmansworth. Midhurst: Middleton Press. ISBN 1-904474-49-7. OCLC 64118587. 
 • Mitchell, Vic; Smith, Keith (2005). Rickmansworth to Aylesbury. Midhurst: Middleton Press. ISBN 1-904474-61-6. 
 • Simpson, Bill (2003). A History of the Metropolitan Railway. 1. Witney: Lamplight Publications. ISBN 1-899246-07-X. 
 • Simpson, Bill (2004). A History of the Metropolitan Railway. 2. Witney: Lamplight Publications. ISBN 1-899246-08-8. 
 • Wolmar, Christian (2004). The Subterranean Railway. London: Atlantic. ISBN 1-84354-023-1.