බ'මියුඩා ත්‍රිකෝණය

විකිපීඩියා වෙතින්
<mapframe>: The JSON content is not valid GeoJSON+simplestyle. The list below shows all attempts to interpret it according to the JSON Schema. Not all are errors.
 • /0/query: The property query is required
 • /0/ids: The property ids is required
 • /0: Failed to match at least one schema
 • /0/title: The property title is required
 • /0/service: The property service is required
 • /0: Failed to match exactly one schema
 • /0/type: Does not have a value in the enumeration ["ExternalData"]
 • /0/geometries: The property geometries is required
 • /0/type: Does not have a value in the enumeration ["GeometryCollection"]
 • /0/type: Does not have a value in the enumeration ["MultiPolygon"]
 • /0/type: Does not have a value in the enumeration ["Point"]
 • /0/type: Does not have a value in the enumeration ["MultiPoint"]
 • /0/type: Does not have a value in the enumeration ["LineString"]
 • /0/type: Does not have a value in the enumeration ["MultiLineString"]
 • /0/type: Does not have a value in the enumeration ["Polygon"]
 • /0/coordinates: The property coordinates is required
 • /0/geometry: The property geometry is required
 • /0/type: Does not have a value in the enumeration ["Feature"]
 • /0/features/0/geometry/geometries: The property geometries is required
 • /0/features/0/geometry/type: Does not have a value in the enumeration ["GeometryCollection"]
 • /0/features/0/geometry/type: Does not have a value in the enumeration ["MultiPolygon"]
 • /0/features/0/geometry/coordinates/0/0: Double value found, but an array is required
 • /0/features/0/geometry/coordinates/0/0: Failed to match all schemas
 • /0/features/0/geometry/coordinates/0/1: Double value found, but an array is required
 • /0/features/0/geometry/coordinates/0/1: Failed to match all schemas
 • /0/features/0/geometry/type: Does not have a value in the enumeration ["Point"]
 • /0/features/0/geometry/coordinates: There must be a minimum of 2 items in the array
 • /0/features/0/geometry/coordinates/0: Array value found, but a number is required
 • /0/features/0/geometry/type: Does not have a value in the enumeration ["MultiPoint"]
 • /0/features/0/geometry/coordinates: Failed to match all schemas
 • /0/features/0/geometry/type: Does not have a value in the enumeration ["MultiLineString"]
 • /0/features/0/geometry/coordinates/0: Failed to match all schemas
 • /0/features/0/geometry/type: Does not have a value in the enumeration ["Polygon"]
 • /0/features/0/geometry/coordinates/0: There must be a minimum of 4 items in the array
 • /0/features/0/geometry: Failed to match exactly one schema
 • /0/features/0/geometry: Object value found, but a null is required
 • /0/features/1/geometry/geometries: The property geometries is required
 • /0/features/1/geometry/type: Does not have a value in the enumeration ["GeometryCollection"]
 • /0/features/1/geometry/type: Does not have a value in the enumeration ["MultiPolygon"]
 • /0/features/1/geometry/coordinates/0/0: Double value found, but an array is required
 • /0/features/1/geometry/coordinates/0/0: Failed to match all schemas
 • /0/features/1/geometry/coordinates/0/1: Double value found, but an array is required
 • /0/features/1/geometry/coordinates/0/1: Failed to match all schemas
 • /0/features/1/geometry/type: Does not have a value in the enumeration ["Point"]
 • /0/features/1/geometry/coordinates: There must be a minimum of 2 items in the array
 • /0/features/1/geometry/coordinates/0: Array value found, but a number is required
 • /0/features/1/geometry/type: Does not have a value in the enumeration ["MultiPoint"]
 • /0/features/1/geometry/coordinates: Failed to match all schemas
 • /0/features/1/geometry/type: Does not have a value in the enumeration ["MultiLineString"]
 • /0/features/1/geometry/coordinates/0: Failed to match all schemas
 • /0/features/1/geometry/type: Does not have a value in the enumeration ["Polygon"]
 • /0/features/1/geometry/coordinates/0: There must be a minimum of 4 items in the array
 • /0/features/1/geometry: Failed to match exactly one schema
 • /0/features/1/geometry: Object value found, but a null is required

බර්මියුඩා ත්‍රිකෝණය යනු අත්ලාන්තික් සාගරයේ පිහිටි ප්‍රෙද්ශයකි.


මෙම යානා වෙනත් පිටසක්වල ලොවක් කරා ගමන් කරන බවට හා මෙම යානාවල මගීන් පිටසක්වල පර්යේෂකයන් සඳහා යොදා ගැනෙන බවට මතයක් ඇත.නමුත් බොහෝ විද්වතුන් අදහස් දක්වා ඇත්තේ මෙම කලාපය තූළ ව්ව්ධ පාරිසරික වෙනස්කම් සිදුවන බවය.මෙහි ප්‍රබල චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් පවතින නිසා සියලු සන්නිවේදන අංගයන් දුර්වල වෙම්න් ඇතිවන කුණාටු තත්වයන් මැද යානා විනාශ වන බවට මතයක් පවතී."Into the Bermuda Triangle" නම් කෘතියේ නව මුද්‍රණයේදී අදාල  කතුවරයා වූ ජයන් ක්වාසර් ව්සින් පවසන කරුණු අතර මීතේන් හයිඩ්‍රේටවල බලපෑම පධානය. මෙමගින් පෘතුවි අභ්‍යන්තර උශ්නත්වය පිට කරයි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=බ%27මියුඩා_ත්‍රිකෝණය&oldid=543000" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි