පුදුකුඩිඉරුප්පු (මඩකලපුව)

විකිපීඩියා වෙතින්

පුදුකුඩිඉරුප්පු හෝ අලුත්කුලිස්ස යනු ශ්‍රී ලංකාවේ මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටි ග්‍රාමයකි.