පීල් ප්‍රාදේශීය පුරවරය

විකිපීඩියා වෙතින්
(පීල් ප්‍රාදේශීය පුරවරය, ඔන්ටේරියෝ වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

පීල් ප්‍රාදේශීය පුරවරය ( පීල් ප්‍රදේශය ලෙසින්ද හැඳින්වේ) යනු කැනඩාවේ, දකුණු ඔන්ටේරියෝ හී, ප්‍රාදේශීය පුරවරයකි.