පැස්කලය

විකිපීඩියා වෙතින්

පැස්කලය (සංකේතය: Pa)යනු පීඩනය, ආතතිය, Young's modulus හා tensile strength මැනීමේ අන්තර්ජාතික ඒකකයයි.

pascal
A pressure gauge reading in psi (red scale) and kPa (black scale)
General information
Unit systemSI derived unit
Unit ofPressure / Stress
SymbolPa
Named afterBlaise Pascal
In SI base units:1 Pa = 1 kg/(m·s2)
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පැස්කලය&oldid=249161" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි