පැට්‍රිෂියා සුළි කුණාටුව

විකිපීඩියා වෙතින්

සැකිල්ල:Current weather event

පැට්‍රිෂියා සුළි කුණාටුව 2
Patricia Geostationary VIS-IR 2015.png
Satellite image

20E 2015 5day.gif
Forecast map
Current storm status
Category 2 hurricane (1-min mean)
As of: 10:00 p.m. CDT October 23 (03:00 UTC October 24)
Location: 20°12′N 104°36′W / 20.2°N 104.6°W / 20.2; -104.6 (පැට්‍රිෂියා සුළි කුණාටුව) ± 20 nm

About 85 mi (135 km) NNW of Manzanillo, MX
About 50 mi (75 km) SE of Puerto Vallarta, MX

Winds: 115 kt (130 mph; 215 km/h) sustained (1-min mean)
gusting to 140 kt (160 mph; 260 km/h)
Pressure: 946 mbar (27.94 inHg)
Movement: NNE at 17 kt (20 mph; 31 km/h)
See more detailed information.