ප්‍රාදේශීය රෝහල් - වර්ගය C

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ප්‍රාදේශීය රෝහල් - වර්ගය C යනු ශ්‍රී ලංකා රජයේ රෝහල් වර්ගයකි.[1]

මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය]

  1. "ශ්‍රී ලංකා රජයේ රෝහල්". Retrieved 2019-01-23.