ප්‍රවර්ග සාකච්ඡාව:Semi-protected templates

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

මෙම ප්‍රවර්ගයෙහි අඩංගු සැකිලි සත්‍ය වශයෙන්ම පරිපාලකයෙක් විසින් අර්ධ-ආරක්ෂිත කර ඇත්දැයි විමසා බැලීම වටියි. ---- ශ්වෙත (talk) 04:23, 14 ජනවාරි 2014 (යූටීසී)[reply]