ප්‍රවර්ග සාකච්ඡාව:Cuisine

Page contents not supported in other languages.
විකිපීඩියා වෙතින්
oldid date/time username edit summary
930513487 2019-12-13T00:50:56Z Chongkian same name, inter-language wiki has beeen provided by wikidata
924062956 2019-11-01T15:34:55Z Valereee added [[Category:Foods]] using [[WP:HC|HotCat]]
909456741 2019-08-05T15:18:00Z BrownHairedGirl remove links to deleted portals
884910320 2019-02-24T20:21:59Z Dreamy Jazz Bot Adding link to [[Portal:Cuisines]]. ([[User:Dreamy Jazz Bot/Task 2|Task 2]] - [[User talk:Dreamy Jazz|report errors here]])
714039130 2016-04-07T07:52:56Z Cydebot Robot - Moving category Food culture to [[:Category:Food and drink culture]] per [[WP:CFD|CFD]] at [[Wikipedia:Categories_for_discussion/Log/2016_February_1]].
637454779 2014-12-10T09:54:42Z YiFeiBot Bot: Migrating interwiki links, now provided by [[d:|Wikidata]] on [[d:q9703849]]
634252753 2014-11-17T18:24:37Z YiFeiBot Bot: Migrating interwiki links, now provided by [[d:|Wikidata]] on [[d:q9703849]]
632044149 2014-11-01T19:11:01Z Beland -Category:Gastronomy; already in Category:Food and drink and Category:Food culture
552040103 2013-04-24T23:57:18Z Addbot [[User:Addbot|Bot:]] Migrating 1 interwiki links, now provided by [[Wikipedia:Wikidata|Wikidata]] on [[d:q10640245]]
548739142 2013-04-04T22:27:32Z Addbot [[User:Addbot|Bot:]] Migrating 3 interwiki links, now provided by [[Wikipedia:Wikidata|Wikidata]] on [[d:q8748838]]
548441788 2013-04-03T06:15:03Z Addbot [[User:Addbot|Bot:]] Migrating 6 interwiki links, now provided by [[Wikipedia:Wikidata|Wikidata]] on [[d:q8748838]]
527873777 2012-12-13T16:01:33Z Alphama
525842194 2012-12-01T11:10:06Z SPhotographer
504079609 2012-07-25T07:55:53Z EmausBot r2.7.3) (Robot: Adding [[nds-nl:Kategorie:Gerecht]]
503049095 2012-07-19T01:15:40Z YFdyh-bot r2.7.3) (Robot: Adding [[sh:Kategorija:Kuhinja]]
498446027 2012-06-20T04:18:16Z ساجد امجد ساجد
487808080 2012-04-17T09:51:32Z JAnDbot r2.7.2) (Robot: Adding cs; removing: ar, bn, fa, th, zh
443015879 2011-08-04T14:01:12Z Rezabot
440694979 2011-07-21T18:29:31Z Orartu
425851551 2011-04-25T17:08:18Z MerlIwBot robot Removing: an, ast, ca, cs, de, el, eo, es, eu, fr, hu, id, is, it, ja, lb, oc, pt, ro, sv, tr
422920586 2011-04-07T21:05:13Z MerlIwBot robot Modifying: [[nl:Categorie:Gerecht]]
393252212 2010-10-27T17:49:42Z Ppntori [[fi:Luokka:Ruokakulttuuri]]
388214726 2010-10-02T03:26:14Z SporkBot Merging catmore/catmain/catmore1/catmore2 per discussion and [[WP:TFD]]
331944230 2009-12-16T03:16:06Z 209.115.206.124 io
331337260 2009-12-12T23:43:08Z نسر برلين
310260028 2009-08-26T23:12:23Z Tom778 +cat
284315571 2009-04-16T23:54:18Z Alifshinobi
276813464 2009-03-12T19:56:54Z Salam32
273029075 2009-02-24T20:12:39Z Jaguarlaser el:Κατηγορία:Γαστρονομία
272954501 2009-02-24T13:21:54Z Elmondo21st
270599943 2009-02-14T04:22:30Z Pkravchenko interwiki: uk added
255517741 2008-12-02T23:07:52Z Dr.frog +cat
254657353 2008-11-28T20:12:23Z Maksim-bot robot Adding: [[eo:Kategorio:Gastronomio]]
252881962 2008-11-19T23:30:41Z 12.155.117.2
252881851 2008-11-19T23:30:07Z 12.155.117.2
243893960 2008-10-08T14:23:23Z EugeneZelenko + mk:
229504744 2008-08-03T01:30:50Z Quiddity rm duplicate
225110361 2008-07-11T22:43:52Z BotMultichill Commons cat fix
223694481 2008-07-05T08:43:46Z Clarin +ko
223694223 2008-07-05T08:40:52Z Clarin [[zh:Category:食品]]
221660868 2008-06-25T14:37:14Z BotMultichill Commons cat
217707467 2008-06-07T08:09:16Z Borgx +id
214194727 2008-05-22T14:26:54Z VolkovBot robot Adding: [[sv:Kategori:Matkultur]]
203718289 2008-04-06T10:15:21Z VolkovBot robot Adding: [[bn:Category:রন্ধনপ্রণালী]]
199147754 2008-03-18T19:03:05Z VolkovBot robot Adding: [[an:Categoría:Gastronomía]]
194512530 2008-02-27T22:02:34Z Jumbuck robot Adding: [[is:Flokkur:Matur]]
155430626 2007-09-03T15:44:07Z 60.41.71.30 +ja
141569718 2007-06-30T09:19:17Z Escarbot robot Adding: [[ast:Categoría:Gastronomía]]
141560204 2007-06-30T07:33:18Z Escarbot robot Adding: lb, oc, pt, ro, tr Removing: ast, bg, da, eo, fi, he, io, is, ja, ka, ko, mt, nn, no, ru, scn, sv, th, tl, uk, zh Modifying: cs, de, eu, fr, it
93766418 2006-12-12T07:09:26Z Island +ka:
74806878 2006-09-09T23:53:55Z Gilliam + sicilian
71015866 2006-08-21T19:15:29Z Berria +iw
69187680 2006-08-12T10:26:36Z 217.117.217.130 cs:wiki
68878066 2006-08-10T19:56:25Z Ppntori [[fi:Luokka:Ruokakulttuuri]]
66296334 2006-07-28T05:02:15Z Gilliam interwiki repair: de
52998961 2006-05-13T14:10:48Z Henna interwikifix
51952625 2006-05-07T08:04:36Z Yakudza [[uk:Категорія:Кухня]]
48343624 2006-04-13T23:32:40Z Dr.frog categories
38336997 2006-02-05T18:19:09Z Kurieeto -Cat: Food and drink; Cat: Cooking is the most specific category for this category to be a part of.
35894559 2006-01-20T01:52:12Z Dr.frog categories
34557686 2006-01-10T01:20:00Z Kurieeto -Cat: Food and drink, this cat is already in the more specific cat of Cat: Cooking
34209617 2006-01-07T05:31:07Z Miaow Miaow +mt:
26159144 2005-10-22T04:04:29Z Lagalag +tl
26024048 2005-10-20T17:48:29Z HenkvD sisterlinks project
24887321 2005-10-06T10:43:25Z Unyoyega robot Adding: da, de, es, hu, nn, no, sv, th, uk, zh Modifying: eo, is
21628890 2005-08-23T06:17:05Z 216.86.113.202 io
18804498 2005-07-14T10:05:21Z HenkvD commonscat
16527623 2005-05-06T10:04:05Z ChongDae
13334837 2005-04-26T15:52:06Z Yekrats +eo
12841573 2005-04-22T09:33:01Z Vberger~enwiki +nl
12654335 2005-03-19T13:52:59Z 84.228.105.159 +he
11284725 2005-03-03T15:41:05Z Dbenbenn change to {{catmore}}
10733080 2005-01-05T10:35:47Z Maximaximax +ru:
9121108 2004-11-28T16:40:16Z Александър +bg:
7930362 2004-11-09T06:43:29Z Papeschr
7249077 2004-10-27T01:47:50Z Ma'ame Michu interwikis : + fr: it:
6887104 2004-09-21T04:46:30Z 67.120.100.190 [[Category:Cooking]]
6032141 2004-09-15T20:30:47Z Saforrest
5908606 2004-09-15T20:30:32Z Saforrest
5908601 2004-09-15T06:08:40Z Mintleaf~enwiki +ja
5895925 2004-09-14T16:46:55Z Walden [[Category:Food and drink]] is already part of [[Category:Culture]]
5880724 2004-09-01T23:17:57Z Ævar Arnfjörð Bjarmason [[is:Flokkur:Matur]]
5597064 2004-08-28T15:52:24Z Marcus2 rv test
5501401 2004-08-28T15:52:13Z Marcus2
5501395 2004-08-20T08:27:34Z Llull
5322959 2004-07-19T18:49:55Z Llull
4730633 2004-07-19T18:49:00Z Llull
4730621 2004-06-10T20:48:13Z Mic [[Category:Food and drink]]
4023359 2004-06-10T05:51:52Z Mic
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ප්‍රවර්ග_සාකච්ඡාව:Cuisine&oldid=616385" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි