ප්‍රවර්ගය:Wikipedia neutral point of view disputes

විකිපීඩියා වෙතින්
Wikipedia neutral point of view disputes
(refresh)
සියලු ලිපි0
මෙම පිටුව අභිනවනය කරන්න
මෙම පිටුව අභිනවනය කරන්න

"POV" is an abbreviation for "Point of View". It is most commonly used to signify that, in the opinion of the editor, some statement is biased, which is to say that it is "non-neutral and takes a point of view". Non-neutral content or style conflicts with Wikipedia's goal of being a neutral source of factual — and independently verifiable — information.

POV contrasts with "NPOV", an abbreviation for "Neutral Point of View", Wikipedia's editorial approach. See the page WP:NPOV for this policy.

{{Catholic cleanup}}, {{Coatrack}}, {{Obit}}, {{POV}}, {{POV lead}}, {{Political POV}}, {{USgovtPOV}}, {{POV map}}, and {{POV section}} all put articles in this category.

This page has a backlog of over 5,500 articles as of January 2018. You can help clean this up! See the Wikipedia:POV Cleanup page.

You can also help by sub-categorizing disputes.

Articles which may or may not have neutrality problems, being based on a partisan source, are also included here.

Random

See also[සංස්කරණය]

This category is a self-reference.

උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු උපප්‍රවර්ග 3 ක් අතර, පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ග 3 වේ.

A