ප්‍රවර්ගය:Wikipedia files with no non-free use rationale as of 18 ජූලි 2021

විකිපීඩියා වෙතින්

The images in this category are tagged as being used under a fair use claim, but currently lack fair use rationales. This is one criterion for speedy deletion. Once an image has been tagged as such for more than seven days it should be deleted under criterion F6. (However, it may be deleted at an administrator's discretion once 7 days have passed since it was uploaded.) If the image is obviously not a fair use or otherwise unfree image do not delete it under this criterion; list it on WP:FFD instead or take other appropriate steps.

Once this category is more than seven days old and no longer contains any images it should be deleted as well.

විරේචනය

"Wikipedia files with no non-free use rationale as of 18 ජූලි 2021" ප්‍රවර්ගයේ ඇති මාධ්‍ය

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු සමස්ත ගොනු 2 අතර, මෙහි පහත දැක්වෙන ගොනු 2 ද වෙති.