ප්‍රවර්ගය:Templates with incorrect parameter syntax

විකිපීඩියා වෙතින්


Description:

This category tracks templates that accidentally invoke the template {{1}}, {{2}}, {{3}}, {{4}}, {{5}}, {{6}}, {{7}}, {{8}} or {{9}} rather than unnamed parameter {{{1}}}, {{{2}}}, {{{3}}}, {{{4}}}, {{{5}}}, {{{6}}}, {{{7}}}, {{{8}}} or {{{9}}} .