ප්‍රවර්ගය:ශ්‍රී ලංකාව කෙටි ලිපි

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

== ටයයටයඉඉ

ඩවාඩඉවඩඉවවඉඉඉඉඉඉඉඉඉඉ ඩෙ‍ෙඉඩය‍ෙඉඩයජෙයයයයයයයයයයයයයයයයයයිසහ

  1. අංකිත ලැයිස්තු අයිතමය
  2. අංකිත ලැයිස්තු අයිතමය
  3. අංකිත ලැයිස්තු අයිතමය
  4. අංකිත ලැයිස්තු අයිතමය
  5. අංකිත ලැයිස්තු අයිතමය
  6. අංකිත ලැයිස්තු අයිතමය
  7. අංකිත ලැයිස්තු අයිතමය

විශාල පෙළ

</gallery>

"ශ්‍රී ලංකාව කෙටි ලිපි" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු සමස්ත පිටු 3 අතර, පහත දැක්වෙන පිටු 3 ද වෙති.