ප්‍රවර්ගය:ගණිතයේ නොවිසඳූ ගැටඵ

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

'1.ඔත්තේ පරිපූර්ණ සංඛ්‍යා ගැටළුව' පරිපූර්ණ සංඛ්‍යාවක් යනු සාධක සෙවීමේ දී එම සංඛ්‍යාව හැර අනෙක් සාධක වල ඓක්‍යය සාධක සොයන සංඛ්‍යාවට සමාන වේ.

1.6-1,2,3,6 (1+2+3)   
2.28-1,2,4,7,14,28(1+2+4+7+14)                
3.496
4.33550336
5.85898690056      
ඉහත දක්වා ඇත්තේ මේ වන විට සොයා ගෙන ඇති පරිපුර්ණ සංඛ්‍යා වේ.මේ පිළිබඳ ව විවිධ උපකල්පන ඉදිරිපත් වුවද මේ වන විට ශේෂ වී ඇත්තේ "සියලුම පරිපූර්ණ සංඛ්‍යා ඉරට්ටේ සංඛ්‍යා වේ" යන්න පමණි.තවම ඔත්තේ පරිපූර්ණ සංඛ්‍යා පවතී ද යන්න විවෘත ගැටළුවකි.

දැනට මෙම ප්‍රවර්ගය පිටු හෝ මාධ්‍ය හෝ නොදරයි.