පරිශීලක සාකච්ඡාව:Pinth

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

To conduct User


talk pages: สุขพินทุ (talk) 01:35, 11 July 2013 (UTC)සැකිල්ල:ลบ සැකිල්ල:ต้องการอ้างอิง

หมู่บ้านในตำบลเนินมะปราง อยูในอำเภอเนินมะปราง ประกอบด้วยชุมชน 9 หมู่บ้าน คือ หมู่ 1 บ้านใหม่ทองประเสริฐ, หมู่ 2 บ้านเนินมะปราง, หมู่ 3 บ้านหนองขอน, หมู่ 4 บ้านเนินกะบาก, หมู่ 5 บ้านเนินดิน, หมู่ 6 บ้านนา, หมู่ 7 บ้านดงงู, หมู่ 8 บ้านดงงูใต้, หมู่ 9 บ้านหนองขอนใต้

เนินมะปราง
Noen Maprang
9 หมู่บ้าน
සරිය
 • මුළු89.0 කිමී2 (34.4 සතරැස් සැත)
වේලා කලාපประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี (UTC+7)
Postal code65190
รหัสโทรศัพท์6655

เขตศูนย์กลางพิกัด↔หลักกิโลเมตรที่ 0 อำเภอเนินมะปราง • ( φ N16° 34' 14.15") • ( λ E100° 38' 4.85")[සංස්කරණය]

 • ผู้นำหมู่บ้านใน ต.เนินมะปราง[1][2]
พิกัด(°)ที่ตั้ง ละติจูดที่ (φ) ลองกิจูดที่ (λ)
ที่ทำการหมู่ 1 ผญ.นกเล็ก อินจันทึก 16 องศาเหนือ 37 ลิบดา 8 พิลิบดา 100 องศาตะวันออก 37 ลิบดา 8 พิลิบดา
ที่ว่าการหมู่ 2 กน.สุชิน สอนสิทธิ์ 16 องศาเหนือ 33 ลิบดา 58 พิลิบดา 100 องศาตะวันออก 37 ลิบดา 59 พิลิบดา
ที่ทำการหมู่ 3 ผญ.เฮง ดวงจันทร์ 16 องศาเหนือ 32 ลิบดา 0.3 พิลิบดา 100 องศาตะวันออก 38 ลิบดา 37 พิลิบดา
ที่ทำการหมู่ 4 ผญ.ทวี กมลรัตน์ 16 องศาเหนือ 34 ลิบดา 6 พิลิบดา 100 องศาตะวันออก 38 ลิบดา 20 พิลิบดา
ที่ทำการหมู่ 5 ผญ.เชิด โฉมสุข 16 องศาเหนือ 34 ลิบดา 10 พิลิบดา 100 องศาตะวันออก 39 ลิบดา 27 พิลิบดา
ที่ทำการหมู่ 6 ผญ.มนัส มีบุญ 16 องศาเหนือ 35 ลิบดา 29 พิลิบดา 100 องศาตะวันออก 37 ลิบดา 35 พิลิบดา
ที่ทำการหมู่ 7 ผญ.อนงค์ พวงแสน 16 องศาเหนือ 35 ลิบดา 57 พิลิบดา 100 องศาตะวันออก 38 ลิบดา 59 พิลิบดา
ที่ทำการหมู่ 8 ผญ.อุ่น แก่นเจ๊ก 16 องศาเหนือ 37 ลิบดา 57 พิลิบดา 100 องศาตะวันออก 38 ลิบดา 53 พิลิบดา
ที่ทำการหมู่ 9 ผญ.มณี จันทร์แจ่ม 16 องศาเหนือ 31 ลิบดา 52 พิลิบดา 100 องศาตะวันออก 49 ลิบดา 43 พิลิบดา

ภูมิศาสตร์ ต.เนินมะปราง[සංස්කරණය]

 • ทิศเหนือ บ้านใหม่ทองประเสริฐ มีตำบลชมพูเป็นอาณาเขต
 • ทิศตะวันออก บ้านเนินดิน มีตำบลบ้านมุงเป็นอาณาเขต
 • ทิศใต้ บ้านหนองขอน มีตำบลบ้านมุง ,ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก เป็นอาณาเขต
 • ทิศตะวันตก บ้านนา มีตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กเป็นอาณาเขา
Line integral of scalar field.gif
 • • ภูเขาในตำบลเนินมะปราง (Rocky Mountain)

30px|left ภูเขาทุ่งแสลงหลวง (ภูเขาหินปูน) ในพื้นที่หมู่ 8 หมู่ 7 และหมู่ 5 30px|left ภูเขาผาหมาตาย (ภูเขาหินปูน) พื้นที่ หมู่ 5 30px|left ภูเขาขี้ครอก (ภูเขาหินปูน) พื้นที่ หมู่ 5 30px|left ภูเขาผาท่าพล (ภูเขาหินปูน) เฉาะทิวเขาฝั่งด้านทิศเหนือ ในพื้นที่หมู่ 9

 • • ภูเขาดินลูกรัง (Red Mountain)
Line integral of scalar field.gif

ภูเขาดงงู (ภูเขาดิน_) ในพื้นที่หมู่ 8

Line integral of scalar field.gif

ภูเขาเนินดิน (ภูเขาดิน_) พื้นที่ หมู่ 5

Line integral of scalar field.gif

ภูเขาซำเตย(ภูเขาดิน_) ในนพื้นที่หมู่ 2

 • • ลักษณะทางธรณีวิทยา (Geology)

30px|left ดินจากภูเขาหินปูน 30px|left ดินจากภูเขาดินลูกรัง 30px|left ดินโคลนจากภูเขาผสมดินดำตามพื้ที่ราบเชิงเขา

• แหล่งน้ำ[සංස්කරණය]

thumb|right|131px|น้ำจากภูเขาหินปูนพื้นที่ ลปก.2472 ตำบลเนินมะปราง.

•คลองดงงูใหญ่
•คลองห้วยไร่
•คลองด่าน
•คลองยาว
•คลองซอน
•คลอง_
•คลอง_
•คลองสุขาภิบาล 2[3]


สถานที่ท่องเที่ยว[සංස්කරණය]

 • เส้นทางขี่จักรยานภูเขาบ้านดงงูเส้นทางชมท้องทุ่งและภูเขาหินบ้านเนินดิน
 • เส้นทางชมแปลงเกษตรและพืชสวนบ้านหนองขอน
 • ตลาดสดเทศบาลตำบลเนินมะปราง
 • เส้นทางศึกษาธรรมชาติ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาท่าพล
 • เส้นทางศึกษาธรรมชาติภูเขาทุ่งแสลงหลวง

ข้อมูลเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ 9 หมู่บ้าน[4]


อ้างอิง[සංස්කරණය]

 1. นางนภาพร ยอดกิ่ง ผู้ใหญ่บ้านสมัยแรก ม.1 ,นายวอน เชื้อบุญมี ผู้ใหญ่บ้านสมัยแรก ม.2 ,นายยม _ ผู้ใหญ่บ้านสมัยแรก ม.3 ,กำนันบัวโรย จันทคูณ ผู้นำหมู่บ้านสมัยแรก ม.4 ,นายเรียน เจริญสุก ผู้ใหญ่บ้านสมัยแรก ม.5 ,นายผาย_ ผู้ใหญ่บ้านสมัยแรก ม.6 ,นายรณ ทะริยะ ผู้ใหญ่บ้านสมัยแรก ม.7 ,ผู้นำหมู่บ้านสมัยแรก ม.8 ไม่แน่ชัด ,ผู้นำหมู่บ้านสมัยแรก ม.9 ไม่แน่ชัด (ข้อมูลเมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2556)
 2. https://maps.google.co.th
 3. ลำธารและลำน้ำส่วนใหญ่มีกระแสทิศทางการไหลไปทางทิศตะวันตกและทิศใต้
 4. สอบถามโดยตรงที่ โทร 055-399217 หรือที่ อาคารตลาดสดเทศบาล ซ. 10

หมวดหมู่:แผนที่ หมวดหมู่:หมู่บ้าน หมวดหมู่:การท่องเที่ยว หมวดหมู่:ตำบลในจังหวัดพิษณุโลก

සැකිල්ල:โครงชีววิทยา සැකිල්ල:โครงธรณีวิทยา සැකිල්ල:โครงธรรมชาติ සැකිල්ල:โครงภูมิศาสตร์

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පරිශීලක_සාකච්ඡාව:Pinth&oldid=270699" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි