පරිශීලක:Nokib Sarkar/doc

විකිපීඩියා වෙතින්

{

  "categoryRedirect": {
    "status": false,
    "test": {
      "status": false,
      "rate": 5,
      "count": 10
    },
    "patrolRequest": {
      "status": true,
      "tracker": "",
      "allpatrolled": false
    },
    "summary": "Bot replaced redirected [[Category:{0}|]] with the target [[Category:{1}]]",
    "red_summary": "Adding 
මෙම සැකිල්ල ප්‍රවර්ග පිටුවල පමණක් භාවිතා කළ යුතුය.",
    "native_namespace": "Category",
    "temp_subpage": "/doc",
    "cat_patt": "[cC]ategory",
    "temp_patt": "[cC]ategory ?[rR]edirect|ප්‍රවර්ග යලි යොමු",
    "template": "ප්‍රවර්ග යලි යොමු",
    "red_patt": "[Rr][Ee][dD][iI][rR][cC][Tt]",
    "tracker": "Category:Non-empty soft redirected category"
  }

}

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පරිශීලක:Nokib_Sarkar/doc&oldid=454416" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි