පරිශීලක:Elle(Sri Lanka)

විකිපීඩියා වෙතින්
Sri Lanka Elle
උසස්ම පාලන මණ්ඩලයAssociation of Sri Lanka Elle
පළමුව ක්‍රීඩා කලේSri Lanka
ලියාපදිංචි ක්‍රීඩකයෝMore Details
ක්‍රීඩා සංගම්More Details
ගුණාංග
කණ්ඩායම් සාමාජිකයෝSixteen players and Four substitutes
මිශ්‍ර ලිංගMen and weman Elle Team
වර්ගීකරණයTeams Game . Bat and ball Game
උපකරණ[Elle bat and Ball]
ස්ථානයElle Ground, paddy filed or shore
පැවතීම
ඔලිම්පික්Still not going to International level

Sport of Sri Lanka Elle[සංස්කරණය]

Sport of Sri Lanka Elle bat and ball game.Usually, in ‘Elle’ the hitter is given three chances to hit the ball. The hitter after hitting the ball with the bamboo stick has to complete a round (a run) which includes about four possible ‘stoppings.’distance of stoppings 55 meter each. If the hitter’s stroke is caught by the fielding side, the hitter gets out. Then, if the fielding side is able to hit the hitter with the ball while he/she is in the course of before completing a run, then also the hitter gets out. The hitter can stop only at one of the three ‘stoppings’ in the round paving the way for another member of his/her team to come and become the hitter. The side that gets the highest number of (complete) runs wins the match.

History of Sri Lanka Elle[සංස්කරණය]

It is not clear as to when, where or by whom, game Elle was introduced. Even though one cannot find definitive sources on the origin of the sport, there is evidence to suggest that the game had been played before the dawn of 20th century.

History of Sri Lanka goes back to more than two thousand years ago. Then our poor man’s Game also going back to same years and had not been mentioned. this Elle game very interesting and competitive for all of poor villages near coastal belt and all districts.

එල්ලේ පන්දුවට පහරදිම

Frist they played using sticks and Sometimes they use a dried fruit of Wel Kaduru ( Cerbera manghas ) as the ball for their free time. The main task for poor Men’s earn a living but they have also had a past time game.when they have a leisure after they collected their harvest they gather near paddy field with their family and played this Game.

විකල්ප පෙළ

All Villagers’ divided in to group two or three group and played it’s include men and women that was very interesting for all of them. Day by day it was improve little children also played like their parents. Near village team also participated One team won the game or defeated all of them deliver their entertain. Entire Villagers participated harmony and well manner. When they played exchange theirs views and ideas as well as delicious Food prepared by them. All villagers , neighbors and relatives contest against each other’s but no anyone harm for these hospitable poor villagers . These historical event expanded all over the country within few years as their past time game. Few years back villager’s make a one excellent group in their village and its include young man within the village and beautiful name excellent all-rounder name as a team captained. this was not an imagination report of someone we also did and show our elders activity in the field between 1960 – 1970. Lots of people gathered near Paddy filed and they played well manner in the ground. Then we can imagine how our ancestors played this poor men game like this. All competition was very interesting for every one Little, Young and Old Both men and women. All the villagers cheer team players for their determination. Likewise all villagers young and old one divided in to two or three group played in evening two or three hours for practice excellent young and Old players selected for their village team for contest next harvest time against near village team.

Play[සංස්කරණය]

(1) In a match where the Winners and losers are to be found, the maximum number of Players to a team is Sixteen (16), and minimum being Twelve (12). The lesser number of players in a team does not make the number of players to be restricted for the same number in the opposing team. The balance players in a team could be added before the commencement of the third innings.
(2) Striking or fielding could be decided upon on the toss of a coin

Elle Ground[සංස්කරණය]

The playing area should be without obstructions especially to the running area. It should have the identical distance to the front and the two sides. The Playing Area should be marked with a line of Three (3) Centimeters in breadth leaving at least Five (5) meters to the back of the striking spot.

How make a Ground[සංස්කරණය]

The playing area should be without obstructions especially to the running area. It should have the identical distance to the front and the two sides. The Playing Area should be marked with a line of Three (3) Centimeters in breadth leaving at least Five (5) meters to the back of the striking spot.
Note: For matches played by school children the running distance in the playing area would be less. Accordingly for school matches the meters applicable would be 11 whereas for other matches arranged at sports society levels the meters applicable would be 12.

Main[සංස්කරණය]

School Ground[සංස්කරණය]

Playing surface[සංස්කරණය]

Materials[සංස්කරණය]

Equipment used in the playing area Two posts ten (10) meters in height similar to a Bamboo Tree, six posts (2) centimeters in breadth and 1 Meter in height and eight flags to be tied to the end of the posts. (The height of posts from ground level should be 1 meter)

Elle Bat[සංස්කරණය]

ප්‍රථමයෙන් භාවිතා කරන ලද පොල්පිත්ත

The ELLE bat should be made out from well seasoned bamboo and the length and breadth of the Bat can be in accordance with the requirements of the Striker or the player. Its circumference should not be changed under any circumstances. However, the Elle Bat could be bound with material without using any metal in order to protect it from breaking or damaging.

ගොනුව:CIMG2582.JPG
Bamboo stick

Elle Ball[සංස්කරණය]

Until such time a special ball is specifically made for ELLE Tennis balls may be used. The fur on the ball could be removed/shaved before use but removing of fur to make the rubber visible is strictly prohibited. A rubber ball or another light ball could be used instead of a Tennis Ball but it is of paramount importance that the ball used should be common to both teams.

Other[සංස්කරණය]

Rules and Regulation[සංස්කරණය]

(1) The back of the field is limited by the two post erected for OUT and the OUT line in between them.
(2) Lands less than the players height and which are quiet are decided as Ground. All clothes worn by Players are treated as body.
(3) Touching of OUT Posts or posts at Runners’ Rest should not be a reason for removing them. A mistake which was going to happen by taking one step in a Runners’ rest can be rectified. Raising one leg when stopping is not considered as wrong
(4) When Striking a ball the striking Bat getting thrown out from the hands or running by taking Bat in hand is no reason for a OUT. The Striker should at all times prevent this type of things happening. The Ball which strikes the Bat and going forward after hitting the OUT line, hitting a player’s body and getting back or the Ball hitting the OUT posts and moving forward or back, are all not reasons for a OUT.
(5) Striking a Ball after it falls down or touch the hand are not considered as right Strikes.
(6) Stopping at Runners’ rest without running when running has to be continued, leaving the Runners’ rest and refusal to run are reasons for a OUT.
(7) A mistake which was going to happen at the Stopping Point and at the point of completing the Circle can be corrected.
(8) Both Teams shall use common Balls. Heating the Balls and colouring them are prohibited.
(9) It is no reason for an OUT keeping a part of the back leg on the Runners’ Rest line and the front part of the leg on the line of the semi circle.
(10)All the players in the fielding Team should refrain from blocking the players when running and hitting them very hard from the Ball. At the same time batting Team players without staying in their proper places should not block the fielding team . When running if a player hits a person in the fielding Team and falls down , the fielding player should not hit him with the Ball.
(11)Changing of any decision given by mistake or a decision given for hitting the body of the referee remains with the judging Board.
(12)Before the commencement of the third innings the named extra players can be included by informing the Chief Referee. Those players who have left cannot come again. In the event there is an accident changing of players and including of players can be done.
(13)If the Organizers so desire they can restrict the first competition to one inning, time of an inning to 35 minutes and the number of Balls to 40.
(14)When playing is stopped temporarily if the runners have started to run from the Runners’ Rest, such runners should be sent back to the original point.
(15)When a player is on the Runners’ Rest he could accord his wishes change the side. On this occasion hitting from Ball should not be done.
(16)It cannot be considered as a correct Stop at the Runners’ Rest if the legs of the player drags forward when trying to stop at the Runners’ Rest or raising one leg.
(17)If anything is done by the batting Team in violation of the set rules the Chief Referee has the right to treat as an OUT or depriving of marks. If this happens from the Fielding Team the Chief Referee has the right to treat as a not OUT or to give marks.
(18)All players stay five meters behind the striking Point, except the Striker and the Assistant Runner.
(19)A Team found fault of putting players against the set Rules without the permission of the Chief Referee or committed an offence regarding use of Balls shall be considered as defeated.
(20)When a Player is OUT and the Ball “Dead” permission should be given to change the person sending the Ball.
(21) it shall not be a reasons for a OUT if when the Striker hits from the semi-circle the fingers of the front foot are on the semi-circle
(22)It shall be a reason for loss of marks in the event the assistant runner starts running before the ball is served.
(23)All Team members shall ensure that they are attired in a similar dress along with numbers printed on them. Players can wear short and long trousers , shirts with long sleeves, and also wear shoes with socks. It is prohibited to wear shoes with iron nails.
(24)Those players not maintaining discipline and violating rules of the Game can be warned and can be taken out of the playing field after showing yellow and red Cards. No players are allowed to be substituted in place of those players removed.
(25)Balls going up after striking people or animals are not considered

Umpires[සංස්කරණය]

Innings[සංස්කරණය]

Bowling[සංස්කරණය]

Fielding[සංස්කරණය]

Duties Of players[සංස්කරණය]

Main ප්‍රධාන ලිපියDuties Of players

Main Tournament[සංස්කරණය]

National elle trophy which ws organised by Federation of Sri Lanka Elle

National Champions trophy[සංස්කරණය]

Association of Sri Lanka Elle Organise National Champions trophy

Excellent Players[සංස්කරණය]

Most of excellent players dedicated their time for Elle.All Sri Lankan must be

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පරිශීලක:Elle(Sri_Lanka)&oldid=456895" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි