පරිශීලක:පසිඳු කාවින්ද/දායකත්වය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
සංස්කරණ ගණන: 6,316
ප්‍රධාන 1,827
Talk 196
User 328
User talk 556
Project 1,053
Project talk 14
File 259
MediaWiki talk 58
Template 1,685
Template talk 42
Help 107
Category 12
අවසන් ධාවනය: සැප්තැම්බර් 12, 2012