පරිඝණක හිම ක්‍රිඩා ලැයිස්තුව

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

හිම ක්‍රිඩා යනු පරිඝණක/කොන්සෝල් ක්‍රිඩා යන්හි වර්ගීකරණයක් වනතර මෙහිදි ක්‍රිඩකයා හට තාත්වික ආකාරයකට අත්‍යථ ලෝකයේ සෙල්ලම් කිරිමට අවකාශය ලබාදෙනු ලැබේList of Snowboarding Games[සංස්කරණය]

List of Snowboarding Games
Title Platform Released Date
Heavy Shreddin' NES 7/?/1990
Tommy Moe's Winter Extreme: Skiing & Snowboarding SNES 6/?/1994
Winter Gold SNES 1996
Cool Boarders PlayStation 12/31/1996
Final Fantasy VII Snowboarding PSone Mobil 1/31/1997, 2005
Zap! Snowboarding Trix Sega Saturn 2/21/1997 (JP)
Cool Boarders 2 PlayStation 10/31/1997
Steep Slope Sliders Sega Saturn 11/30/1997
Snowboard Kids Nintendo 64 1997
1080° Snowboarding N64 Wii 5/31/1998, 2008
Downhill Snow PlayStation 5/28/1998 (JP)
Cool Boarders 3 PlayStation 9/30/1998
Twisted Edge Extreme Snowboarding Nintendo 64 11/10/1998
ESPN X Games Pro Boarder PlayStation 10/31/1998
Snobow Kids Plus PlayStation 1/21/1999 (JP)
Big Air PlayStation 2/28/1999
Freestyle Boardin' '99 PlayStation 2/28/1999
Snowboard Kids 2 Nintendo 64 3/2/1999
Extreme Wintersports PC 4/30/1999
MTV Sports: Snowboarding PlayStation 9/30/1999
Trick'N Snowboarder PlayStation 10/19/1999
Rippin' Riders Dreamcast 10/31/1999
Cool Boarders 4 PlayStation 1999
Boarder Zone (a.k.a. Supreme Snowboarding) PC 3/9/2000
MTV Sports: Pure Ride PSone Game Boy 9/30/2000
Big Mountain 2000 Nintendo 64 10/10/2000
ESPN Winter X Games Snowboarding PlayStation 10/24/2000
SSX PlayStation 10/30/2000
Cool Boarders 2001 PSone PlayStation 10/31/2000, 5/21/2001
Tech Deck Snowboarding PC 11/?/2000
Cool Boarders: Code Alien PlayStation 12/21/2000 (JP)
Soul Ride PC 12/21/2000
Snowboarding PlayStation 12/?/2000
SSX Tricky Xbox GameCube PS2 Game Boy 11/5/2001
Shaun Palmer's Pro Snowboarder PS2 GBA Game Boy 11/13/2001
Amped: Freestyle Snowboarding Xbox 11/19/2001
Dark Summit PS2 Xbox Game Boy 11/26/2001
Jonny Moseley Mad Trix PS2 Game Boy 12/26/2001
ESPN Winter X Games Snowboarding 2002 Xbox PlayStation 3/4/2002
TransWorld Snowboarding Xbox 10/29/2002
Snow Wave: Avalanche PC 2002
Evolution Snowboarding GameCube PlayStation 2/25/2003
SSX 3 PS2 Xbox GameCube GBA Gizmond 10/20/2003
Amped 2 Xbox 10/28/2003
Championship Snowboarding Wii 11/9/2003
1080 Avalanche Game Boy 12/1/2003
SSX On Tour PS2 PSP Xbox Game Boy 10/11/2005
Amped 3 Xbox 360 11/16/2005
Snow Rider PlayStation 10/6/2006 (EU)
SSX Blur Wii 2/27/2007
Wii Fit Wii 12/1/2007
Shaun White Snowboarding Xbox 360 PS3 Wii PS2 PC Dreamcast 11/16/2008
Project Powder PC 2008
Snowboard Riot WiiWar 2/2/2009
Stoked Xbox 360 2/26/2009
Shaun White Snowboarding: World Stage Wii 11/8/2009
SSX PS3 Xbox 360 2/28/2012


List of Snowboarding games for mobile platforms[සංස්කරණය]

List of Snowboarding games for mobile platforms
Title Platform Released Date
Big Mountain Snowboarding iOS
iStunt iOS
MyTP Snowboarding iOS
Shaun White Snowboarding: Origins iOS
Go Diego Go! Snowboard Rescue iOS 5/23/2010
SnoShred iOS 6/23/2010
Snowboard with Sal Masekela iOS
XPEED Snowboard iOS
Super Trick Snowboarder iOS 1/8/2011
Snowboard Commando iOS
Sketch Snowboarding iOS
Slope Rider iOS
Snowboard Hero iOS
Snow Board iOS 8/17/2011
SummitX Snowboarding iOS Android 12/15/2011