පන්සල් වචන

විකිපීඩියා වෙතින්

පන්සල් වචන

ක්‍රියා-

 • වඩිනවා = යනවා, එනවා,
 • වළඳනවා = කනවා, බොනවා,
 • අමදිනවා = අතුගානවා,
 • සැතපෙනවා = නිදාගන්නවා,
 • දෝවනය = සේදීම,
 • නෙළනවා = කඩනවා,
 • පැන් පහසුවෙනවා = නානවා,

භාණ්ඩ-

 • පැන් = වතුර,
 • දානය = කෑම,
 • දැහැත් = බුලත්,
 • ගිලන් පස = බෙහෙත්,
 • හුය = නූල,
 • ගෙඩිය = ඝණ්ඨාරය,

ස්ථාන-

 • මළුව = මිදුල,
 • දන්ගෙය = දාන ශාලාව/කෑම කාමරය,
 • ගිණිහල් ගෙය = කුස්සිය,
 • පොත්ගුළ = පුස්තකාලය,


ක්‍රියා සමඟ මුසු වීමෙන්-

 • දානය වළඳනවා = කෑම කනවා,
 • පැන් වළඳනවා = වතුර බොනවා,
 • ගිලන් පස වළඳනවා = බෙහෙත් කනවා/බොනවා,
 • මළුව අමදිනවා = මිඳුල අතුගානව,
 • මල් නෙළනවා = මල් කඩනවා,

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පන්සල්_වචන&oldid=471271" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි