නිදහස් සහ විවෘත කේත මෘදුකාංග වරපත

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

පරිගණක මෘදුකාංග කර්මාන්තයේදී මෘදුකාංග නිෂ්පාදකයා සහ මෘදුකාංග පරිශීලකයා අතර එම මෘදුකාංගය භාවිතය පිළිබඳ යම් එකඟතාවයක් ඇතිකරගත යුතුවේ. මෘදුකාංග වරපත් තුල සඳහන් වන්නේ එවැනි එකඟතාවයන් පිළිබඳවූ නීති රීතින් වේ.

නිදහස් සහ විවෘත කේත මෘදුකාංග වරපත[සංස්කරණය]

නිදහස් සහ විවෘත කේත මෘදුකාංග වරපත රිචඩ් ස්ටෝල්මන්ගේ නිදහස් සහ විවෘත කේත මෘදුකාංග පිළිබඳ වූ සිව් නිදහස් වලට අනුකූල වේ. ඒවා මෙසේ ය

  1. මෘදුකාංගය ඕනෑම අවශ්‍යතාවයක් ඉටුකරගැනීම උදෙසා භාවිත කිරීමේ නිදහස
  2. මෘදුකාංගයේ ක්‍රියාකාරිත්වය හැදෑරීමේ සහ අවශ්‍ය පරිදි වෙනස්කරගැනීමේ නිදහස
  3. මෘදුකාංගයේ පිටපත් බෙදාහැරීමේ නිදහස
  4. මෘදුකාංගය වැඩිදියුණු කිරීමේ නිදහස සහ විවෘත කේත සහිතව බෙදාහැරීමේ නිදහස